Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη διάβρωση παραλιών της Ρόδου

Απορρίφθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και οι δύο προτάσεις που κατέθεσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» προς χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στο νησί της Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι προτάσεις που απορρίφθηκαν από την ΕΥΔ αφορούσαν έργα που προτείνονταν για την περιοχή της Κρεμαστής και για την περιοχή της Σορωνής. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο προτάσεις ύψους δαπάνης 1,4 εκατ. ευρώ και 2,14 εκατ. ευρώ αντίστοιχα απορρίφθηκαν επειδή κρίθηκε ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης των έργων και επειδή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στοιχεία που ζήτησε η υπηρεσία.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΥΔ έχουν ως εξής:

Α. Έργα αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης των ακτών στην περιοχή Κρεμαστής Ρόδου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την Απόρριψη της Πράξης «Έργα αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης των ακτών στην περιοχή Κρεμαστής Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ 5030673, με δικαιούχο το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.400.000,00 € και συνολική δημόσια δαπάνη 1.400.000,00 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 111/19.01.2018 (Κωδ. ΝΑΙΓ69) πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως τροποποιήθηκε, για την υποβολή προτάσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», διότι δεν τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου από το ΔΛΤ Νότιας Δωδεκανήσου στην περιοχή μελέτης και δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 2093/2018/ 07.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ.

Β. Προστασία ακτής Σορωνής Ρόδου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την Απόρριψη της Πράξης «Προστασία ακτής Σορωνής Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ 5030701, με δικαιούχο το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.143.157,07 € και συνολική δημόσια δαπάνη 2.143.157,07 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 111/19.01.2018 (Κωδ. ΝΑΙΓ69) πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως τροποποιήθηκε, για την υποβολή προτάσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», διότι δεν τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου από το ΔΛΤ Νότιας Δωδεκανήσου στην περιοχή μελέτης και δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 2093/2018/07.02.2019 έγγραφο της ΕΥΔ.