Η Διοίκηση Χωροφυλακής Ρόδου προειδοποιεί τους οδηγούς παραβάτες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Εις την κλινικήν του κ. Οικονομίδη η Κα Βενετία Ι. Πιπίνου έτεκεν αισίως άρρεν, εις το οποίον εδόθη το όνομα Ηλίας.

Εγκαίνια
Σήμερον την 6ην μ.μ. τελούνται τα εγκαίνια του καταστήματος ειδών Νεωτερισμού Γυναικείων Μοδέλων και Χειροτεχνίας των Χ. Αθανασίου-Θ. Χατζηγεωργίου, επί της οδού Ν. Πλαστήρα (γωνία).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 400 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ ΜΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ


ΑΘΗΝΑΙ, 13.-Σήμερον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, συνοδευόμενος υπό του διευθυντού του ΕΓΣΔ κ. Κυριακίδη, επεσκέφθη τον Υπουργόν Βιομηχανίας κ. Μάρτην και του ανέπτυξε το θέμα της ανάγκης εισαγωγής αντλητικών συγκροτημάτων. Κατόπιν τούτου ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Μάρτης έδωσεν εντολήν και θα εγκριθή η εισαγωγή 400 βενζινοκινητήρων δια τας ανάγκας των Δωδεκανησίων γεωργών.

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ - ΘΑ ΔΟΘΗ “Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ”
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος υπό του Προέδρου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Μπάρδου, του διευθυντού του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης κ. Βρέντζου, του προϊσταμένου της Διευθύνσεως Γεωργίας κ. Ανδριωτάκη, του Τεχνικού Επιθεωρητού της ΑΤΕ κ. Αναγνωστοπούλου και του Επιθεωρητού Συνεταιρισμών κ. Κανελλοπούλου, επεσκέφθη το Κρατικόν Φυτώριον Κοσκινού.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ
Κατά την εν λόγω επίσκεψιν εξητάσθη από κοινού μετά του διευθύνοντος το φυτώριον η δυνατότης εντάσεως των προσπαθειών, διά την ανάπτυξιν της δενδροκαλλιεργίας. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εκδηλούται ενδιαφέρον και θα καταβληθή προσπάθεια, όπως κατά την προσεχή περίοδον, υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός δενδρυλλίων, προς διάθεσιν εις τους δενδροκαλλιεργητάς της Δωδεκανήσου.

ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο ΟΔΑΠΔΔ
Επίσης υπό του κ. Νομάρχου εξετάζεται η δυνατότης ενισχύσεως της προσπαθείας διά την δενδροκαλλιέργειαν, εκ μέρους του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ
Ως εδήλωσεν εξ άλλου ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών κ. Μπάρδος, η προσοχή στρέφεται κυρίως εις την εξάπλωσιν της καλλιεργείας εσπεριδοειδών, ροδακίνων και κυρίως, της ελαίας, δεδομένου ότι ως απεδείχθη τα δένδρα αυτά ευδοκιμούν εις την Δωδεκάνησον.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Δι’ ανακοινώσεως της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, συνιστάται εις τους οδηγούς των πάσης φύσεως τροχοφόρων η αυστηρά τήρησις των κανόνων τροχαίας. Μεταξύ άλλων συνιστάται όπως οι οδηγοί τηρούν επακριβώς τας ισχυούσας περί κυκλοφορίας διατάξεις κατά την οδήγησιν των οχημάτων όπως κατά την κυκλοφορίαν καταλαμβάνουν συνεχώς το δεξιόν μέρος των οδών, όπως μη χρησιμοποιούν τους προβολείς των οχημάτων των κατά την διασταύρωσιν με έτερον όχημα και όπως αφήνουν ελεύθερον το αριστερόν τμήμα των οδών διά την διέλευσιν των αντιθέτως κινουμένων οχημάτων. Τέλος τονίζεται ότι οι παραβάται θα τιμωρούνται αυστηρώς.

ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ιδ. ανταπόκρισις)
Ασφυκτικώς γεμάται είναι τακτικώτατα αι αίθουσαι εις τας κοινότητας της Κάτω Καρπάθου, κατά την διάρκειαν των προβολών κινηματογραφικών ταινιών. Η επιχείρησις του κινητού κινηματογράφου, ανήκουσα εις τον κ. Ι. Χρυσαφίνην, προβάλλει κινηματογραφικά έργα ξένα και ελληνικά, ως τονίζεται δε η επιτυχία της είναι εξαιρετική.