Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τη φύλαξη των Πεταλούδων

Η έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού για τη φύλαξη από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλούδων για τη φετινή σεζόν, έγινε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή, χθες, ενέκρινε την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από 01/05/2019 έως 31/12/2019 και σύμφωνα  πάντα με τις ανάγκες κάθε φορά. Σημειώνεται ότι στους πίνακες έχει υπολογιστεί διάστημα φύλαξης μέχρι τις 31/10/2019. Στην περίπτωση όμως που δεν αναλωθούν οι προβλεπόμενες ώρες για οποιονδήποτε λόγο μέσα στο διάστημα αυτό, ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο των ωρών φύλαξης μέχρι και τις 31/12/2019. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών για την παράταση αυτής.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα υλοποιηθούν για το παραπάνω διάστημα επτά ημέρες την εβδομάδα και οι υπεύθυνοι  υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου που θα οριστούν για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα καθορίζουν τον τρόπο και χρόνο φύλαξης. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης και άλλων  θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με κριτήριο οι συμμετέχοντες να μην καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών.                                    
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εσωκλείουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και βέβαια την οικονομική προσφορά.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και θα ισχύει μέχρι τις 31/01/2020.
Τέλος, στη χθεσινή συνεδρίαση, εγκρίθηκε και πρακτικό διαγωνισμού για επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων.