Προληπτικός έλεγχος  δαπανών στις Περιφέρειες

Σύμφωνα με απόφαση που πήρε το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, στηρίζει την πρόταση του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και θα αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες για παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επανεισαχθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης.

Συγκεκριμένα:
• Να επανεισαχθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης με σκοπό την προστασία της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων, ή με προσυμβατικό έλεγχο των δαπανών ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης ως ισοδύναμο μέτρο.

• Να απαλλαχθούν πλήρως οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή δόλος.

• Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία «Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν. 4270/2014 να ισχύουν αναλογικά και για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων & Τμημάτων των Γενικών Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειών της χώρας», ότι δηλ. ίσχυε και για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ (δεν θεωρούνταν δημόσιοι υπόλογοι), που είχαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Το θέμα είχε συζητηθεί στο σώμα κατά την τελευταία του συνεδρίαση, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του συλλόγου και τις διαμαρτυρίες του, καθώς είχε ζητηθεί η παρέμβαση του στην κυβέρνηση.
Αναμένοντα πλέον και οι ακριβείς πολιτικές πρωτοβουλίες που θα παρθούν προς την υλοποίηση των παραπάνω επισημάνσεων.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ομοσπονδία υπαλλήλων Περιφερειών  (ΟΣΥΑΠΕ) στο αρ. πρωτ. 172/20-10-2018 έγγραφό της είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «….Θα πολλαπλασιαστούν οι «φανερές» και «κρυφές» πιέσεις από τις Περιφερειακές κ.α. Αρχές στους οικονομικούς υπαλλήλους και θα τους μεταβιβάζεται η ευθύνη των πολιτικών επιλογών τόσο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όσο και για την τήρηση του προϋπολογισμού, της έγκαιρης εξόφλησης τιμολογίων αγαθών και υπηρεσιών, της μη συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ…..»

Πόσο ρεαλιστικό είναι ο υφιστάμενος να ελέγχει την νομιμότητα, κανονικότητα και την οικονομικότητα όλων των δημοσίων δαπανών των πολιτικών επιλογών του πολιτικού του προϊσταμένου;  

Του πολιτικού προϊσταμένου που εκ του νόμου είναι ο ανώτερος εντός υπηρεσίας πειθαρχικός προϊστάμενος  (μετά από αυτόν το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην Αθήνα) και επιπλέον έχει την αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων, την έγκριση των αδειών τους, των μετακινήσεων τους  (ευμενείς ή δυσμενείς)  σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες;

Ήδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται ήδη στις επιτροπές της Βουλής για την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…» προβλέπονται τροπολογίες αναφορικά με το καθεστώς σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Αποτελεί ευκαιρία να συμπεριληφθεί και τροπολογία για τους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών. Απλά χρειάζεται πολιτική ειλικρίνεια, βούληση και συντονισμός Περιφερειακής Αρχής και τοπικών Βουλευτών.