Η υπεραιωνόβια Συμιακά που απεβίωσε είχε δει τον Όθωνα να φεύγει

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΩΔΕΥΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΡΟΔΟΥ

Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, ανωτέρων υπαλλήλων και τεχνικών, επραγματοποίησε περιοδείαν ανά διαφόρους κοινότητας της νοτιοανατολικής Ρόδου. Κατά την διάρκειαν της εν λόγω περιοδείας, εξητάσθησαν διάφορα προβλήματα και εδόθησαν οδηγίαι, εν όψει της ενάρξεως εκτελέσεως των κοινοτικών έργων.
Επί τη ευκαιρία, ο κ. Νομάρχης εξήτασε και διάφορα αιτήματα των κατοίκων, δώσας οδηγίας διά την επίλυσίν των.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρίαι και δεσποινίδες αί οποίαι ενδιαφέρονται διά μαθήματα υγιεινύς δύνονται να υποβάλουν αιτήσεις προς το Τμήμα Ρόδου, προκειμένου να μετάσχουν σχετικών μαθημάτων. Αί εν λόγω κυρίαι και δεσποινίδες, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, θα δύνανται ακολούθως να καταταγούν είς το σώμα των εθελοντριών αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΣHΜΑΙΑ ΕΙΧΕΝ ΙΔΕΙ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΝΑ ΦΕΥΓΗ
ΚΑΪΡΟΝ 16.- Είς την Μάρσα Ματρούχ, την παραθαλλάσιον πόλιν όπου εγκαθίστανται οι Δωδεκανήσιοι σφουγγαράδες κατά την κατ’ έτος σπογγαλιευτικήν περίοδον, απέθανεν η Πολυξένη Κόντε είς ηλικίαν 110 ετών.

Αυτή εδιηγείτο, ότι επιβαίνουσα ιστιοφόρου διά να φθάση είς την Αίγυπτον, ευθυμείται ότι διήλθεν πλησίον των το σκάφος του Όθωνος το οποίον τον έφερεν είς την εξορίαν.

Ο Όθων ιδών την ελληνικήν σημαίαν του ιστιοφόρου συνεκινήθη και απέστειλε χρηματικόν ποσόν με λέμβον της οποίας επέβαινον δύο ναύται, διά να διανεμηθή είς τους αναχωρούντας διά μετανάστευσιν Δωδεκανησίους, μεταξύ των οποίων περιελαμβάνετο και η Κόντε.

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΘΑ ΕΚΔΡΑΜΟΥΝ ΕΦΕΤΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Ως εγνώσθη, οι τελειόφοιτοι του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου, θα πραγματοποιήσουν εκδρομήν πρό της λήξεως του σχολικού έτους, είς την Κύπρον. Ως γνωστόν, η εκτός της Ρόδου εκδρομή των τελειοφοίτων κατ’ έτος, έχει καθιερωθή από πολλών ετών. Οι μαθηταί ανέφερον σχετικώς ότι επιθυμούν να μεταβούν είς Κύπρον διά να γνωρίσουν τους τόπους όπου έδρασεν η ΕΟΚΑ.

Αφίκοντο φοιτήτριαι και φοιτηταί του Πανεπιστημίου του Βερολίνου
Χθες την 2αν απογευματινήν διά του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο είς Ρόδον 54 φοιτηταί και φοιτήτριαι του Πανεπιστημίου του Βερολίνου διά πενθήμερον παραμονήν. Ούτοι χθες το απόγευμα επεσκέφθησαν το Αρχαίον Στάδιον και το Υδροβιολογικόν Ινστιτούτον σήμερον δέ θα εκδράμουν είς Λίνδον, Πεταλούδες και Καλλιθέα.

Ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος παρέμεινεν ιγκόγνιτο είς Ρόδον
Προχθές διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων είς Αθήνας κατόπιν πενθημέρου παραμονή είς Ρόδον ο Στρατιωτικός. Ακόλουθος της εν Αθήνας Γερμανικής Πρεσβείας Φόν Κιουκρίλ.
Κατά την διάρκειαν της παραμονής του ο Φόν Κιουκρίλ επεσκέφθη τους Αρχαιολογικούς τύπους της Ρόδου.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΝΔΑ
Την 11.30 προμεσημβρινήν αύριον θα δοθή είς την Ροδιακήν  Λέσχην διάλεξις του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, με θέμα «Η φιλοξενία είς τους Έλληνας». Η διάλεξις οργανούται υπό της Διοικήσεως της Ροδιακής Λέσχης, εκλήθησαν δέ να παραστούν είς αυτήν άπαντες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.