Ο πρόεδρος Αφάντου Αν. Βενετοκλής ευχαριστεί τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΞΗΤΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ

Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος υπό των προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών, μηχανικών και του Διευθυντού του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, επεσκέφθη την Παλαιάν Πόλιν της Ρόδου και ησχολήθη με την εξέτασιν του στεγαστικού προβλήματος αυτής και την ανέγερσιν νέων λαϊκών κατοικιών.

Ως γνωστόν, υπό του Αρχαιολογικού Συμβουλίου έχουν εγκριθή τα σχέδια διά την διαρρύθμισιν του Κάστρου, αναμένεται δε ταχέως ότι θα εγκριθούν ταύτα και υπό του Υφυπουργείου Οικισμού, κατόπιν του επιδειχθέντος ζωηροτάτου ενδιαφέροντος του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή.

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Παραδεισίου, ο συνδυασμός του Γ. Σκαμπίλη απηρτίσθη ως εξής: Γ. Σκαμπίλης, Ι. Βολονάκης, Εμ. Γεωργάκης, Στ. Γιαννίκης, Στέργ. Κατίνας, Α. Μαγκαφάς, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Πίππος, Δ. Πισαδάκης, Α. Σορωνιάτης, Ε. Σκαμπίλης, Ν. Χατζηαντωνίου και Ν. Χατζησάββας.

KOINΩΝΙΚΑ
- Η κ. Ευαγγελία Στ. Κωτιάδη, δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική της εορτή.
- Η κ. Κιτίτσα Δημητράκη δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική της εορτή.
- Η κ. Ευαγγελία Δουλγάρογλου δεν εορτάζει, ούτε δέχεται επισκέψεις.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στους τελέσαντας τους αρραβώνας των Ιωάννην Μαγριπλήν και Μαρίαν Μορφωπού ευχόμεθα καλορίζικοι και ταχείαν την στέψιν.
Οικογένεια
Π. Κίττωφ
Α. Παπαδόπουλου

ΓΑΜΟΙ
Στους τελέσαντας τους γάμους των Μιχαήλ Καράμπελα και Τέτα Αρκά, ευχόμεθα βίον ανέφελον κι ευτυχή.
Τα μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου

ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Υπό της ΕΓΣΔ απεστάλη προς τους Συνεταιρισμούς των περιφερειών πρωίμων κηπευτικών τηλεγραφική εγκύκλιος διά της οποίας, παρακαλούνται να υποβάλουν τας καταστάσεις των πρωιμοκαλλιεργητών οι οποίοι επιθυμούν να αναθέσουν εις την Ενωσιν την πώλησιν των προϊόντων των μέχρι της 27ης λήγοντος ανυπερθέτως διά να προχωρήσει η Ένωσις εις διαπραγματεύσεις με λαχανεμπόρους Αθηνών.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΝ ΧΘΕΣ
Την μεσημβρίαν χθες επεσκέφθησαν το Καζούλλειον Γυμνάσιον Θηλέων Ρόδου οι παρεπιδημούντες φοιτηταί και φοιτήτριαι του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Αι μαθήτριαι του Καζουλλείου υπεδέχθησαν με εγκαρδιότητα τους επισκέπτας, προς τιμήν των δε όμιλος μαθητριών εχόρευσε τοπικούς χορούς με Δωδεκανησιακάς ενδυμασίας, ενώ άλλαι μαθήτριαι ετραγούδησαν. Δια την υποδοχήν εξέφρασε την συγκίνησιν των Γερμανών, εις εκ των καθηγητών, δι’ ολιγολέπτου ομιλίας.
Οι Γερμανοί αναχωρούν σήμερον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΩΣ ΤΟΝ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Αφάντου κ. Αναστ. Βενετοκλής  απηύθυνε προς τον Πρωθυπουργόν κ. Κ. Καραμανλήν το ακόλουθον τηλεγράφημα: “Οι συνδημόται μου και εγώ εκφράζομεν ευχαριστίας εις την Υμετέραν Εξοχότητα της οποίας η παρουσία κατά τον εφετεινόν εορτασμόν της 11ης επετείου από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Μητρός Ελλάδος επλήρωσεν ημάς χαράς και υπερηφανείας.