Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων δημάρχων Ρόδου, Πετρίδη και Χατζηκωνσταντή

ΕΝΩ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

ΖΩΗΡΑ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Αι συγκεντρώσεις και αι ομιλίαι όλων των υποψηφίων
Πλουσία εις προεκλογικήν κίνησιν ήτο η προχθές Κυριακή, ο λαός δέ της πόλεως, αναλόγως των προτιμήσεών του, είχε την ευκαιρίαν να ακούση τους λόγους των υποψηφίων και να μορφώση γνώμην επί των προγραμμάτων των.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗ
Την 11.30 π.μ. προχθές επραγματοποιήθη η συγκέντρωσις της παρατάξεως «Η Ρόδος Υπεράνω Όλων» εις την οποίαν προσήλθον άνω των 3.500 ανδρών και γυναικών.

Πρώτος ωμίλησεν ο υποψήφιος και νυν Δήμαρχος κ. Πετρίδης ο οποίος προέβη εις εκτενή απολογισμόν της οικονομικής δραστηριότητος της τετραετίας του και ετόνισεν ότι τα υπάρχοντα αποθέματα του Δήμου, εάν χρειασθή θα διατεθούν είς τον λαόν ο οποίος υποφέρει.

Μετά ανεφέρθη εις την διάθεσιν 600.000 δρχ. εφέτος δι’ έργα την οποίαν επήνεσε και το Εργ. Κέντρον του κ. Λαμπριανού, κι ετόνισεν ότι ο Δήμος πληρώνει τους εργάτας του ικανοποιητικά, ενώ οιοσδήποτε δύναται να ρωτήση τον κ. Χατζηκωνσταντή πόσο πληρώνει τους εργάτας του ΙΚΑΡΟΥ και των κρομμυδιών.

Εν συνεχεία ανέφερεν ότι το Συσσίτιον διαθέτει ημερησίως 850 μερίδας, ότι ο Δήμος υπάνδρευσεν 7 νέας και θα υπανδρεύση ετέρας 15 εφέτος, ότι διέθεσε 100 προικοδοτήσεις και εφέτος θα διαθέση 150, ότι διατίθενται 100.000 δρ. διά βιβλία πτωχών μαθητών ότι κατεσκευάσθησαν 180 βρύσεις εις την Ρόδον και δύο δεξαμεναί 1200 κυβικών μέτρων, ότι εδημιουργήθησαν και αποδίδουν αι 8 σχολαί του «Νιρέως ενώ θα ιδρυθή ταχέως και οικοκυρική, ότι τώρα ο ΡΟΔΑ είναι η καλυτέρα επιχείρησις του Δήμου και συντόμως θα υπάρχουν και λεωφορεία και γραμμαί εις το Κάστρο, ότι ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός διέθεσεν 647.000 διά την διατήρησιν της Φιλαρμονικής και 383.000 διά τάς καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ και ότι χάρις εις τας ενεργείας του Δήμου έφθασαν 115 αμερικανικά σκάφη τα οποία άφησαν 15.000.000 δρχ. εις τον λαόν της Ρόδου, το παγκοσμίου κυκλοφορίας επεριοδικόν “Χολλινταίη” δημοσίευσε επαινετικόν άρθρον διά τον Ροδιακόν τουρισμόν, την 2αν Απριλίου αρχίζει η εγκατάστασις του “Ήχου και Φωτός”, ο ΟΔΑΠΔΔ υπεσχέθη να διαθέση 3 εκατομμύρια δρχ. εις Ρόδον και τέλος αξιοποιούνται το κληροδότημα Ακάβη (2 εκ.) και το κληροδότημα Θεοδωράκη (600 χιλιάδες).

Καταλήγων ο κ. Πετρίδης ανεφέρθη εις την αποφυλάκισιν δι’ ενεργειών του των κομμουνιστών εξορίστων εκ Ρόδου, ετόνισε δε ότι δεν ανήκει εις πολιτικήν παράταξιν και ότι καθήκον κάθε Δημάρχου είναι να σέβεται την οιανδήποτε κυβέρνησιν. Τέλος υπεσχέθη ότι θα ανεγείρη 200 κατοικίας εντός του Κάστρου και ότι το θέμα του Εμπορικού Λιμανιού της Ρόδου θα το φέρη είς αίσιον πέρας ο ίδιος.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. Χ”ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
Την 5.30 μ.μ., παρά το γεγονός ότι ο λαός της Ρόδου ευρίσκετο εις τον περίπατον Μανδρακίου και παρά το γεγονός ότι το κατάστημα Κούρου είναι μικρόν συνεκεντρώθησαν διά ν’ ακούσουν την παράταξιν Χατζηκωνσταντή 400 περίπου πολίται.

Πρώτος ωμίλησε ο κ. Τσαβαρής, ο οποίος ετόνισεν ότι ο Συνδυασμός Χατζηκωνσταντή ενεκρίθη από τον Αρχηγόν των Φιλελευθέρων κ. Βενιζέλον, διά την εκκαθάρισιν της πολιτικής καταστάσεως.

Ο κ. Χ”ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Ο κ. Χατζηκωνσταντής ομιλών είπεν ότι θα εκκαθαρίση την Κόπρον του Λυγείου, αν και εδίστασε να δεχθή την υποψηφιότητα, διότι ο Πετρίδης διά της διανομής βοηθημάτων και εργασιών διέφθειρε συνειδήσεις.

Περαιτέρω ανεφέρθη εις τον μόχθον του διά να κτίση εργοστάσια και ετόνισεν ότι αυτός και οι συναγωνισταί του θα δημιουργήσουν.

Μετά είπεν ότι ο Πετρίδης υπήρξε συμφορά διά την οικογένειάν του και τον Δήμον. «Μα έκαμεν έργα. Ναί. Αλλά πρέπει διά τα έργα να ξεχάσουμε το παρελθόν του;»

Ακολούθως ο κ. Χατζηκωνσταντής είπεν ότι βέβαια ο Πετρίδης έκαμε μερικούς δρομίσκους και 500 βρυσίτσες. Γιατί όμως αυτή η μανία να πετά τα λεφτά για την ύδρευση; Έκαμε επίσης και την Νέα Αγορά και το Ροδίνι, έφερε θιάσους γιατί είναι αξιότερός μου. Ο αλιτήριος έκαμε και μερικά πανηγύρια της κακιάς ώρας. Εν συνεχεία ο κ. Χατζηκωνσταντής είπεν ότι αυτός έφερεν τον 6ον στόλον και ότι ο Απατεώνας ο Πετρίδης ισχυρίζεται ότι τον έφερε εκείνος. Μετά υπεσχέθη ότι θα κάμη και αυτός «έργα ρουτίνας».

Ακολούθως ανέφερεν ότι εν ανάγκη θα δώση αυτός σε 10 χρόνια τα χρήματα διά το λιμάνι και καταλήγων είπε ότι θα εξυγιάνη τον Δήμον.

Μετά τον λόγον του κ. Χατζηκωνσταντή, εχειροκρότησαν αι εντός του καταστήματος Κούρου εργάτριαι του «Ίκαρου» και ο κ. Τσαβαρής, εν μέσω γενικής θυμηδίας εζήτησεν από τους παρισταμένους να...μεταδώσουν τον ενθουσιασμόν των.

Μετά ταύτα, μερικά πρόσωπα έλαβον τον κ. Χατζηκωνσταντή επί των ώμων και τον μετέφερον εις συγγενικόν του ξενοδοχείον, ενώ τα μεγάφωνα του μετέδιδον το εμβατήριον «Οι Ταυρομάχοι προχωρούν».