Καθημερινή αεροπορική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου μέσω Ρόδου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ως ανεκοινώθη, από της αύριον, 1ης Απριλίου αρχίζουν διεβδομαδιαία αεροπορικά δρομολόγια της “Ολυμπιακής Αεροπορίας” μέσω Ρόδου προς Κύπρον, διά τετρακινητήριων αεροπλάνων. Τα εν λόγω δρομολόγια θα εκτελούνται καθ’ εκάστην Τετάρτην και Σάββατον.

Εξ άλλου, από της 7ης Απριλίου, η αεροπορική συγκοινωνία Αθηνών-Ρόδου θα είναι καθημερινή και θα εκτελείται διά τετρακινητηρίων αεροπλάνων. Εκ παραλλήλου θα προσγειούνται και 3 δικινητήρια εβδομαδιαίως, εξ Αθηνών μέσω Ηρακλείου.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΔΙ’ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Kατ’ ανακοίνωσιν του Υπουργείου Γεωργίας, εκ του διατεθέντος εις Δωδεκάνησον ποσού, προς ανάπτυξιν της παραγωγικής κτηνοτροφίας, θα χορηγηθούν δάνεια εις παραγωγούς διά την αγοράν μεγάλων ή μικρών ζώων καλής αποδόσεως, διά την ανέγερσιν σταύλων, ποιμνιοστασίων, αποθηκών και λοιπών κτισμάτων και διά την αγοράν ζωοτροφών. Τα δάνεια θα χορηγηθούν παρά της Αγροτικής Τραπέζης, δι’ αυτών δε επιδιώκεται η βελτίωσις των συνθηκών των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η αύξησις της παραγωγής.
 

ΔΕΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ κ.λ.π.
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Υπό της Αμερικανικής οργανώσεως ΚΕΑΡ απεστάλησαν εις το Γραφείον Προνοίας Κω 170 δέματα τροφίμων. Επίσης υπό της ΚΕΑΡ απεστάλησαν εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Κω 220 οκάδες γάλακτος. Εξ άλλου, υπό της Συνομοσπονδίας διά την Σωτηρίαν του παιδιού, απεστάλησαν εις το Γραφείον Προνοίας Κω 51 χαρτοδέματα ιματισμού, διά τα προστατευόμενα παιδιά των νήσων Κω, Λέρου και Πάτμου.

ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου και εξήτασεν επιτοπίως τας παρουσιαζομένας ανάγκας μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος εν τη επιθυμία όπως το Στάδιον αξιοποιηθεί πλήρως, ίνα συμβάλει και εις την ανάπτυξιν τουριστικής κινήσεως διά του αθλητισμού. Κατά σχετικάς πληροφορίας ο κ. Νομάρχης έδωσεν οδηγίας διά την βελτίωσιν και αξιοποίησιν όλων των αγωνιστικών χώρων, διά την ανέγερσιν νέων κερκίδων και διά την εγκατάστασιν νυκτερινού φωτισμού.

ΝΕΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ της Αγροτικής Τραπέζης, από της 1ης Απριλίου τίθεται εις εφαρμογήν νέον μειωμένον τιμολόγιον ασφαλίστρων εις τον κλάδον Κτηνασφαλειών και διά τους κινδύνους τους προερχομένους εκ θανάτου αναγκαστικής θανατώσεως και ολικής διαρκούς αχρηστεύσεως των μεγάλων ζώων.

Διά του νέου τιμολογίου τα ασφάλιστρα θα κυμαίνονται αναλόγως της αξίας του ασφαλιζομένου ζώου. Ούτω τα ασφάλιστρα διά τα ιπποειδή θα φθάνουν από 1,5 μέχρι 2,5% διά τα βοοειδή εργασίας από 2 μέχρι 2.5% και διά τας αγελάδας γαλακτοπαραγωγής από 3,5 μέχρι 5%. Τα εν λόγω ασφάλιστρα θα μειούνται περαιτέρω κατά 10% εις τας περιπτώσεις πολυετούς ασφαλίσεως.