Καταδικάστηκε υπεύθυνος της «Προόδου» για δημοσίευμα με πρωταπριλιάτικου αστείου

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ 5 1/2 ΜΗΝΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΥ» ΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΙΟΥ

Χθες την μεσημβρίαν εξεδικάσθη ενώπιον του Αυτοφώρου, κατόπιν αυτεπαγγέλτου μηνύσεως, η υπόθεσις της “Προόδου”, κατηγορηθείσης επί προκλήσει ανησυχίας, διά δημοσιεύματος αναφέροντος ότι οπαδοί της μιας παρατάξεως τραυμάτισαν τον υποψήφιον δήμαρχον της άλλης.

Το εν λόγω δημοσίευμα είχε την πρόθεσιν πρωταπριλιάτικου αστείου.

Εις το εδώλιον απουσιάζοντος εις Αθήνας του διευθυντού της “Προόδου” κ. Διαμαντίδη, ευρίσκετο ο δημοσιογράφος κ. Ν. Χατζηγεωργίου, θεωρηθείς ως υπεύθυνος.

Το δικαστήριον επέβαλε εις τον υπεύθυνον ποινήν φυλακίσεως 5 1/2 μηνών. Κατά σχετικάς πληροφορίας, η “Πρόοδος” ήσκησεν έφεσιν.

ΧΡΥΣΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΧΟΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ
Παρελήφθη υπό της Νομαρχίας, αποστολίν παρά του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, το χρυσούν Βασιλικόν βραβείον α! τάξεως μετά διπλώματος, το οποίον απενεμήθη εις τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην, με το αιτιολογικόν της εξαιρέτου συμβολής εις την εξυπηρέτησιν των κοινωφελών σκοπών και λόγω της επιδειχθείσης εξόχου εκπολιτιστικής δράσεως εις έργα δημοτικά. Η εισήγησις εγένετο υπό του Εθνικού Ιδρύματος, το βραβείον δε είναι το πρώτον που απενεμήθη εις δημόσιον άνδρα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΩΣΕΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΙ ΛΑΪΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΡΟΔΟΥ
Υπό του Γεν. Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου απεστάλη προς τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Επί υπομνήματός σας σχετικώς με την οριστικήν παραχώρησιν διά νομοθετικής πράξεως των Λαϊκών Κατοικιών Ν. Ζηλανδίας-Κομνηνών-Αγ. Δημητρίου εις τας εν αυταίς κατοικούντας γνωρίζομεν υμίν ότι ο κ. Πρωθυπουργός έδωσε εντολήν ευθύς ως έστρεψεν εκ Ρόδου, όπως ρυθμισθή το θέμα».

ΜΕΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Υπό του Υφυπουργού Οικισμού κ. Κεφαλογιάννη, απεστάλη προς τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Ευχαρίστως γνωρίζω ότι ετακτοποιήθη το θέμα της μειώσεως του ακαλύπτου χώρου του εμπορικού τομέως Ρόδου, από 30% εις 15%». Ούτω οι ανεγείροντα κτίρια εις το Μανδράκι θα αφήνουν ελάχιστον ακάλυπτον χώρον.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη, η σχολή Ξεναγών Ρόδου θα αρχίση λειτουργούσα το ταχύτερον εντός του Απριλίου. Εις την εν λόγω σχολήν θα φοιτήσουν υποψήφιοι ξεναγοί αμφοτέρων των φύλων, οι οποίοι θα ασκήσουν το επάγγελμά των κατοχυρωμένοι δε πτυχίου. Σχετικώς εγνώσθη ότι τα μαθήματα θα γίνουν εις αίθουσαν της Μέσης Εμπορικής Σχολής Ρόδου, παρασχεθείσης ήδη της εγκρίσεως της Νομαρχίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου επεσκέφθη το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου, όπου έδωσεν οδηγίας εν όψει της ενάρξεως εκτελέσεως έργων διά την βελτίωσιν και αξιοποίησίν του. Εξ άλλου, κατ’ αυτά ο κ. Νομάρχης περιήλθε διάφορα σημεία της πόλεως και εξήτασε τουριστικά και άλλα ζητήματα.

ΟΙ ΚΑΛΥΜΝΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 30 (Του ανταποκριτού).

Παρά το γεγονός ότι η Κάλυμνος κατοικείται υπό 17.000 κατοίκων εν τούτοις ουδείς μικροβιολόγος υπάρχει, με αποτέλεσμα μέγας αριθμός ασθενών να υποβάλεται εις ταξείδια και τούτο διά μίαν εξέτασιν αίματος. Προς τούτο λοιπόν οι Καλύμνιοι ερωτούν το Υπουργείον Υγιεινής και αναμένουν απάντησιν. Η Κάλυμνος πρέπει να παραμένη άνευ μικροβιολόγου; Και τί θα γίνουν τόσοι διαβητικοί οι οποίοι έχουν ανάγκην τακτικής εξετάσεως του αίματος; Έχουν άραγε όλοι την οικονομικήν ευχέριαν να ταξιδεύουν κάθε 15νθήμερον;
Και πώς θα δυνάμεθα να προλαμβάνομεν ένα κακόν ή και αυτό το μοιραίον όταν δεν υπάρχη μικροβιολόγος και εργαστήριον;
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ