Ο «Απόλλων» Αμερικής θα αναλάβει σταυροφορία για να ξαναγίνει ο Κολοσσός της Ρόδου;

ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, 4 εκ των σπογγαλιευτικών σκαφών της νήσου ανεχώρησαν εις Λέρον προς παραλαβήν καυσίμων, συμφώνως προς την δοθείσαν σχετικώς διαταγήν, παρά της εκεί Ναυτικής βάσεως.
Τα εν λόγω σκάφη θα επανέλθουν εις Σύμην κατά τας αρχάς της προσεχούς εβδομάδος, θα αναχωρήσουν δε διά τα βορειοαφρικανικά παράλια προ του Πάσχα. 

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΩΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, απαγορεύεται η μεταφορά εκ της νήσου Ρόδου εις την λοιπήν επικράτειαν. Οι παραβάτες διατάξεως, θα διώκωνται. 

ΜΙΑ ΤΟΛΜΗΡΗ ΙΔΕΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Ο “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΗ  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΗ Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ; 

ΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ


Κατά το παρελθόν θέρος εδημοσιεύθη εις την “Ροδιακήν” άρθρον του υπογράφοντος υπό τίτλον “Μπορεί να ξαναγίνει ο Κολοσσός της Ρόδου”.

Εις το άρθρον αυτό ανεφέροντο τα πλεονεκτήματα τα οποία θα εδημιουργούντο διά την Ρόδον και διά τον τουρισμόν της, εκ της υψώσεως του αγάλματος αυτού.

Διά να σχηματισθή δε μία αντίληψις των δαπανών, ηρωτήθη σχετικώς και ο γλύπτης κ. Κώστας Βαλσάμης, ο οποίος απήντησεν ότι “για το άγαλμα μόνο, από μπρούντζο θα χρειαστή δαπάνη γύρω στα 4.000.000 νέων Ελληνικών δραχμών”.

Φαίνεται ότι η ιδέα αυτή ήρχισε να συγκινή τον Παρροδιακόν Σύλλογον Αμερικής, τον “Απόλλωνα”. Διότι εις την εφημερίδα του “ΑΠΟΛΛΩΝ” του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, εδημοσίευσε ολόκληρον το άρθρον του υπογράφοντος εις την πρώτην σελίδα του.

Και η σύνταξις της εφημερίδος, προσέθεσε την ακόλουθον σημείωσιν:
“Το εν λόγω άρθρον εδημοσιεύθη εις την εν Ρόδω εκδιδομένην καθημερινήν “ΡΟΔΙΑΚΗ”. Από τας διαστάσεις που δίδονται, φαίνεται ότι ο Νέος Κολοσσός θα είναι μεγαλύτερος του Αγάλματος της Ελευθερίας, που ευρίσκεται στον προλιμένα της Νέας Υόρκης. Το Άγαλμα από τη βάση, ως τον πυρσό, έχει ύψος περίπου 46 μέτρων και μαζί με το βάθρο το ύψος υπερβαίνει τα 92 μέτρα. Η κεφαλή του αγάλματος έχει μέγεθος 5-2 μέτρων, είναι κούφια και μπορεί να χωρέσει 30-40 άτομα.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας εκόστισε πάνω από 600.000 δολλάρια. Κατά τους υπολογισμούς του γλύπτου κ. Βαλσάμη, για τον νέο Κολοσσό “θα χρειασθεί δαπάνη γύρω στις 4.000.000 νέες δραχμές”.

Αμφιβάλλομεν πολύ αν ο πρόχειρος αυτός προϋπολογισμός πλησιάζει το ποσόν που πράγματι θα απαιτηθή. Είμεθα βέβαιοι, ότι όταν το προτεινόμενον έργον μελετηθεί καλώς και καθοριθή το ακριβές ποσόν που θα χρειασθή, οι εν Αμερική Έλληνες και δή οι Ρόδιοι θα υιοθετήσουν την ιδέαν και θα συγκεντρώσουν μεγάλον χρηματικόν ποσόν. Η ιδέα ερρίφθη. Ας καλλιεργηθή καταλλήλως.
Αυτά γράφει η σύνταξις του “Απόλλωνος”.

Διευκρινίζουμε όμως τα εξής: 
1o) O γλύπτης κ. Βαλσάμης, λέγει ότι μόνο διά το άγαλμα θα χρειασθή δαπάνη 4.000.000 νέων ελληνικών δραχμών. Δεν ανεφέρθησαν όμως τα μεταφορικά, τα έξοδα συναρμολογήσεως, τα έξοδα για τα πέτρινα βάθρα επί των οποίων θα στηριχθή ο Κολοσσός και η ελαχίστη αμοιβή του καλλιτέχνου, διά των οποίων το ποσόν θα διπλασιασθή σχεδόν.

2ον) Ο “Απόλλων” αναφέρει ότι το Άγαλμα της Ελευθερίας εστοίχισε 600.000 δολλάρια. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο κ. Βαλσάμης είναι Συμαίος, Δωδεκανήσιος, και δεν τον ενδιαφέρει κυρίως η αμοιβή, όσον το να δημιουργηθή εις Ρόδον ένα άφθαστον έργον. Συναισθηματικοί λόγοι τον ωθούν, ενώ αμφιβάλλομεν αν ο κατασκευαστής του Αγάλματος της Ελευθερίας, είχε τοιαύτας ωθήσεις.

Καταλήγοντες, προτρέπομεν τον “Απόλλωνα” να αναλάβη την πρωτοβουλίαν συγκεντρώσεως χρημάτων και είμεθα βέβαιοι ότι το έργον θα επιτύχη-διότι όλοι θα το ενισχύσουν.

Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ