Ευπρόσδεκτη η συμπαράσταση των Δωδεκανησίων, τόνισε ο Εθνάρχης Μακάριος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ όπως εκφράσω και δημοσία τας θερμοτάτας ευχαριστίας μου προς άπαντας τους ψηφοφόρους της κοινότητας Αρχαγγέλου, οι οποίοι μας ετίμησαν δια της ψήφου των, επ’ ευκαιρία δε δηλώ ότι θα καταβάλλωμεν κάθε προσπάθειαν δια να φανώμεν αντάξιοι της αποστολής μας εις την κοινότητα, δια το καλόν όλων.

Ο ευχαριστών
Σάββας Κοντός
Αρχάγγελος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά των προέδρων των κοινοτήτων Αφάντου και Τριαντών επί διαφόρων ζητημάτων των εν λόγω κοινοτήτων.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Εις το εκ του σκληρού αποχωρισμού από της προσφιλούς συντρόφου το πρόσφατο πλήγμα, μη δυνηθείς να αντιτάξη τας γηραιάς δυνάμεις του υπέκυψε χθες, παραδώσας το πνεύμα του εις τον Ύψιστον ο γηραιός συμπολίτης Χρύσανθος Θεοχάρης, εις ηλικίαν 82 ετών.

Θερμός πατριώτης και καλός οικογενειάρχης απήλαυε πάντοτε της γενικής εκτιμήσεως όλης της πόλεως όπου, ως μοναδικός άλλοτε εργολάβος κατέλιπε σημαντικά δείγματα της τεχνικής του ικανότητος, ως είναι το Βενετόκλειον, το χρησιμοποιούμενον σήμερον ως Γυμνάσιον Θηλέων, όπου συνειργάσθη μετά του αοιδίμου αδελφού του καλλιτέχνου Μιχαήλ Θεοχάρη.

Της εκτιμήσεως ταύτης δείγματα υπήρξαν χθες, η εκ μέρους της κοινωνίας της Ρόδου συμμετοχή εις το πένθος της οικογενείας και το πλήθος των στεφάνων τα οποία κατετέθησαν επί της σορού. Η «Ροδιακή» απευθύνει θερμότατα συλλυπητήρια εις τους τεθλιμένους υιούς και λοπούς οικείους του, ευχομένη ελαφρόν το χώμα εις τον μεταστάντα.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Δι’ εγγράφου του ο Εθνάρχης Κύπρου Μακάριος προς τον Νέον Εργατικόν Κέντρον, εις απάντησιν ευχετηρίου εγγράφου, ευχαριστεί θερμώς άπαντας τους εργάτας της Δωδεκανήσου δια τας ευχάς των επί τη επανόδω του εις την Κύπρον, και εκφράζει την ευγνωμοσύνην του Κυπριακού λαού δια την συμπαράστασιν του Δωδεκανησιακού λαού. Τέλος Εθνάρχης τονίζει ότι συμπαράστασις αύτη εις πάντοτε ευπρόσδεκτος σήμερον, εις τα πρώτα τμήματα της Νέας Δημοκρατίας, της Κύπρου, ακόμα περισσότερον.

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Πεντακόσιοι και πλέον ξένοι περιηγηταί επεσκέφθησαν χθες την Ρόδον και τα διάφορα αξιοθέατα της υπαίθρου, αφιχθέντες δια των τουριστικών ατμοπλοίων «Άνκαρα» και «Σεμίραμις».
Του «Άνκαρα» το οποίον κατέπλευσεν εις Ρόδον δια πρώτην φοράν από της διευθετήσεως των Ελληνοτουρκικών διαφορών επέβαινον 381 περιηγηταί του «Σεμίραμις» δε επέβαινον 136 περιηγηταί.
Αμφότερα τα σκάφη απέπλευσαν το απόγευμα.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ 20ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 5 ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Κατά τηλεγράφημα εκ Βουδαπέστης την 13ην τρέχοντος αναχωρεί από εκεί το σκάφος, δια του οποίου θα μεταφερθούν εις Ρόδον 5 καινούργια λεωφορεία αστικού τύπου. Τα εν λόγω λεωφορεία πιστεύεται ότι θα εκφορτωθούν εις Ρόδον εντός 5-6 ημερών, ήτοι περί την 20ην τρέχοντος.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ
Ο προπονητής του ΑΟΝ Πεισιρόδου κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος πρόκειται τον προσεχή Ιούνιον να μεταβή εις Ιταλίαν προκειμένου να μετεκπαιδευθή εις την εκεί σχολήν προπονητών ποδοσφαίρου επί δίμηνον.