Διεθνής διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του Καζίνου Ρόδου

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ Π. ΗΛΙΑ

Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετέβη εις Προφήτην Ηλίαν όπου επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας επισκευής και διαρρυθμίσεως της εκεί Επαύλεως Προσωπικοτήτων.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, υπάρχουν οδηγίαι δια την όσον το δυνατόν ταχύτερον αποπεράτωσιν των εργασιών και παράδοσιν ετοίμου της Επαύλεως, η οποία ταχέως θα χρησιμεύση δια την φιλοξενίαν υψηλής προσωπικότητος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Επιθυμώ και δια του παρόντος να ευχαριστήσω όλους και ένα έκαστον ιδιαιτέρως και εκ μέρους όλων των μελών του Συνδυασμού μου, τους αγαπητούς συνδημότας μου που μου έδωσαν την μεγάλην χαράν να με τιμήσουν δια της ψήφου των, κατά τας παρούσας Κοινοτικάς εκλογάς και να μου εμπιστευθούν και πάλιν την διαχείρισιν των της Κοινότητος μας. 

Επιθυμώ ακόμη να τους βεβαιώσω ότι τελώ εν πλήρει γνώσει της ευθύνης ην αναλαμβάνω, θα θέσω εμ αυτόν εις την διάθεσιν του χωρίου μας φιλοδοξών να ανταποκριθώ πλήρως εις τας προσδοκίας των.

Ο προεκλογικός αγών έληξε.  Δι’ εμέ δεν υπάρχουν παρά μόνον  τα Τριάντα και όλοι ανεξαιρέτως οι Τριαντενοί.

Σας ευχαριστώ όλους σας και πάλιν, και σας υπόσχομαι ότι θα πράξω το καθήκον μου ως Τριαντενός.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Πρόεδρος Κοινότητος Τριάντα

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΡΟΔΟΥ ΕΩΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ 1ην ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ
Χθες οι εν Ρόδω διαμένοντες Μουσουλμάνοι εώρτασαν την πρώτην ημέραν του Ραμαζάν Μπαϊράμ, ακολουθούντες τα παλαιά έθιμά των.  Εις την Μουσουλμανικήν Βιβλιοθήκην Ρόδου, επί της πλατείας Ωρολογίου, ο Σοφολογιώτατος Μουφτής Ρόδου κ. Σουλεϊμάν Κασλήογλου εδέχθη από της 10ης πρωινής μέχρι της 1ης μεταμεσημβρινής τα συγχαρητήρια και τας ευχάς των αρχών και των επισήμων, περιστοιχούμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ.  Ενωρίτερον την πρωίαν, ο Μουφτής Ρόδου εδέχθη τας ευχάς των μουσουλμάνων Ροδίων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗ ΔΙ’ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ ΡΟΔΟΥ Κ.Λ.Π.
ΑΘΗΝΑΙ, 9.

Πληροφορούμεθα ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τουριστικής εταιρείας «Αστήρ» της Εθνικής Τραπέζης, δια την λειτουργίαν καζίνων εις την Ρόδον και την Βουλιαγμένην όπου ο “Αστήρ” θα ανεγείρη, ως γνωστόν μέγα τουριστικόν ξενοδοχείον.

Η λειτουργία καζίνων συγχρόνως εις Βουλιαγμένην και Ρόδον - πιθανώς αργότερον και εις Κέρκυραν απεφασίσθη διότι ουδείς σοβαρός ξένος όμιλος ανελάμβανε να λειτουργήση καζίνον μόνον εις την Ρόδον.

Κατά τας ιδίας πληροφορίας η τουριστική Εταιρεία «Αστήρ» δια την εκμετάλλευσιν των καζίνων Ρόδου και Βουλιαγμένης θα προκηρύξη κατ’ αυτάς διεθνή διαγωνισμόν.

ΗΡΧΙΣΕ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΤΕΧΝ. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΡΟΔΟΥ

Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, από του τρέχοντος μηνός ήρχισε με εντατικόν ρυθμόν τας εργασίας του το συνεργείον τεχνητής γονιμοποιήσεως αγελάδων της διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, περιερχόμενον, βάσει προγράμματος, τας διαφόρους κοινότητας της Ρόδου.

Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν οι γεωργοκτηνοτρόφοι των αγροτικών περιφερειών του δήμου Ρόδου, εφ’ όσον διαφέρονται, δύνανται να απευθύνωνται εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας ή εις την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου προκειμένου να αποστέλλεται προς αυτούς το συνεργείον δια την τεχνητήν γονιμοποίησιν των αγελάδων των.

Τέλος τονίζεται ότι πέρυσι, η Διεύθυνσιν Γεωργίας Δωδεκανήσου, προέβη δια του συνεργείου της εις 1000 τεχνητάς γονιμοποιήσεις αγελάδων, απολύτως επιτυχείς.

Ο ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΠΡΩΤΕΥΣΕΝ
Κατά πληροφορίας εκ Κορίνθου ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου των δρόμων ταχύτητος Ι. Χατζησάββας κατά τους αγώνας στίβου της 5ης Μεραρχίας κατέλαβε την πρώτην θέσιν εις τα 100 μ. ισοφαρίσας το Δωδεκανησιακό ρεκόρ με 11’’.

ΔΙ’ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Απολλώνων, δια την εκτέλεσιν του έργου καλλιεργείας πηγής εις την θέσιν «Βρυσάκλα» και δια την κατασκευήν υδραυλάκων μήκους 500 μέτρων. Η δαπάνη δια το εν λόγω έργον προϋπελογίσθη εις 60.000 δραχμάς.