Ανακήρυξη δημοτικών συμβούλων Ρόδου το 1959 μέσω... κλήρωσης

ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΙΣΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ

Υπό του Πρωτοδικείου Ρόδου εγένετο ήδη η ανακήρυξις των εκλεγέντων δημοτικών συμβούλων Ρόδου, τα πρακτικά δε αναμένεται να τοιχοκολληθούν εντός 3-4 ημερών αφού καθαρογραφούν.

Εν τω μεταξύ εν σχέσει προς τους ισοψηφούντας επιλαχόντας εγένετο κλήρωσις και ανεδείχθησαν οι προηγούμενοι κατά σειράν επιτυχίας. Οι τω εκ των ακολούθων ισοψηφούντων κατόπιν κυρώσεως, προηγούνται εις την σειράν των επιλεγέντων οι πρώτοι εκ των ζευγών: 1) Χρ. Φέσσας-Περ. Λοϊζίδης, 2) Αντ. Μανούσος-Αντ. Αγαπητίδης, 3) Γαβρ. Μίσιος-Σπ. Νικολίτσης, 4) Αγ. Παπαγαπητός-Ιωαν. Σαντορινιός, 5) Στάγκας Μοσχής-Γεωργ. Τσιμέττας.

ΤΗΝ 7ην ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΦΕΤΟΣ Η “ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗ
Ως ανεκοινώθη εκ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών, η Εργατική Πρωτομαγιά θα εορτασθή εφέτος την 7ην Μαΐου δια συγκεντρώσεων εις τα Εργατικά Κέντρα. Εν τω μεταξύ ανεκοινώθη ότι το ημερομίσθιον της Μεγάλης Παρασκευής 7ης Μαΐου θα καταβληθή εις τους εργαζομένους ακέραιον εφ’ όσον αι επιχειρήσεις αργήσουν και προσηυξημένον κατά 100% εφ’ όσον ούτοι εργασθούν.

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Τ.Λ.
Δι’ εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιηθείσης προς τας Νομαρχίας, γνωστοποιείται ότι αι δημοτικοί υπάλληλοι θα λάβουν ως δώρον το ήμισυ του βασικού μισθού των, υπό τας ιδίας χρονικάς προϋποθέσεις που θα το λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης το ήμισυ της συντάξεώς των, θα λάβουν ως δώρον και οι συνταξιούχοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΝΟ ΔΙ’ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Δια τηλεγραφήματός του ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Β. Συγκροτήματος κ. Ηλ. Βαληνάκης, εγνωστοποίησεν ότι οι εκπρόσωποι, της ΠΝΟ υπεχρεώθησαν να παραμείνουν εις Κάλυμνον και Κω δια φλέγονται ζητήματα 1200 ναυτεργάτες “εργασθέντες κοπιωδέστατα”. Εν τω μεταξύ οι εκπρόσωποι της ΠΝΟ αφίκοντο χθες εις Ρόδον και επελήφθησαν του έργου ανασυγκροτήσεως των ναυτεργατών Ρόδου.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η Β’ ΔΙΚΗ ΤΗΣ “ΠΡΟΟΔΟΥ” ΔΙΑ ΤΟ “ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ”
Ως πληροφορούμεθα σήμερον ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της πόλεώς μας θα εκδικασθή η υπόθεσις του Γεωργίου Διαμαντίδη διευθυντού της “Προόδου” κατηγορουμένου δια την δημοσίευσιν του γνωστού “Πρωταπριλιάτικου αστείου”. Ο κ. Διαμαντίδης κατηγορείται ως υπεύθυνος διότι κατά την ημέραν του δημοσιεύματος ευρίσκοντο εις Αθήνας.

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Αύριον άπαντες αι μαθηταί των Σχολείων Ανωτέρας Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως θα παρακολουθήσουν την Θείαν Λειτουργίαν εις τους Ιερούς Ναούς της Πόλεως. Εξ άλλου από αύριον δεν θα λαμβάνουν χώραν εις τα Σχολεία διδασκαλίαι λόγω των εορτών του Πάσχα. Τα Σχολεία θα επανανοίξουν την 11ην Μαΐου.

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΗΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΙΘΟΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ειδικοί επί των δορυφόρων εξετάσαντες το φαινόμενον της διελεύσεως φωτεινού σώματος υπεράνω της Ρόδου, λέγουν ότι τούτο δεν ήτο ο “Ντισκόβερερ 2” ο οποίος την στιγμήν ευρίσκεται υπεράνω άλλου σημείου της γης. Οι εν λόγω ειδικοί φρονούν ότι επρόκειτο περί μετεωρολίθου μεγάλου μεγέθους ο οποίος εισελθών εις την ατμόσφαιραν κατώρθωσε να φθάση μέχρι των κατωτάτων προς την γην μαζών της καιόμενος.