Τα μέλη της ΧΕΝ Ρόδου κατέθεσαν 200 δρχ υπέρ της μικρής Βογιατζή

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΩ, ΝΙΣΥΡΟΝ, ΤΗΛΟΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΝ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ

Χθες την μεσημβρίαν διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις Κω ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων της εν λόγω νήσου. Εν συνεχεία, ως εγνώσθη, ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή διά σκάφους της ΘΟΑ την Νίσυρον, την Τήλον και την Χάλκην, θα επανέλθη δε την Ρόδον την προσεχή Τρίτην.

ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν εντολής του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη προσελήφθησαν έτεροι 100 εργάται, διά την αντιμετώπισιν των αναγκών των εορτών του Πάσχα. Οι εν λόγω εργάται χρησιμοποιούνται εις έργα οδοποιΐας ανά την πόλιν, εκτός εκείνων οίτινες απασχολούνται εις έργα της ΕΔΥΡ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Χ.Ε.Ν. ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 200 ΔΡΧ.  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Χθες κατετέθησαν εις τα γραφεία της “Ροδιακής” υπέρ της μικρούλας ασθενούς Μαρίας Βογιατζή, 200 δραχμαί υπό των μελών των Ομάδων Προνοίας και Μουσικοφιλολογικού της ΧΕΝ Ρόδου.
Σημειωτέον ότι η κατάστασις της μικρούλας είναι η ιδία εγένετο εις αυτήν μετάγγισις αίματος και ο πατήρ της παρακαλεί τους φιλανθρώπους να τον βοηθήσουν διά να σώση το παιδί του.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 2 ΛΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ
Ανεχώρησαν διά του ατμοπλοίου της γραμμής οι άνδρες δύο Λόχων της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου, περατωθείσης της εκπαιδεύσεώς των, κατευθυνόμενοι εις Αθήνας, οπόθεν θα τοποθετηθούν εις διαφόρους υπηρεσίαι, της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά σχετικάς πληροφορίας συντόμως θα αφιχθούν ενταύθα άλλοι δόκιμοι δι’ εκπαίδευσιν.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Χθες ανεχώρησαν επιστρέφοντες εις Αθήνας οι εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας οι οποίοι είχον αφιχθή διά την αναδιοργάνωσιν των ναυτεργατών Ρόδου. Κατά σχετικάς πληροφορίας απεφασίσθη όπως προσεχώς διεξαχθούν εκλογαί διά την ανάδειξιν νέας Διοικήσεως.

ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΑΜΝΟΙ ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙ 15 ΔΡΑΧΜΩΝ ΚΑΤΑ ΚΙΛΟΝ
Διά του υπ’ αριθμόν 2 δελτίου τιμών του κ. Νομάρχου, καθωρίσθη ως ανωτάτη τιμή πωλήσεως των ζώντων αμνών και εριφίων γάλακτος κατά κιλόν, το ποσόν των 15 δραχμών. Η ισχύς της τιμής αρχίζει από της σήμερον.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιουμένης υπό της Νομαρχίας προς τους Δήμους και τας κοινότητας του Νομού, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίαι διά την συμμετοχήν αυτών εις τον εορτασμόν της Ναυτικής εβδομάδος. Σκοπός του εορτασμού, ως τονίζεται, είναι η διατήρησις της αγάπης και του ενδιαφέροντος του κοινού διά το Βασιλικόν και Εμπορικόν Ναυτικόν της Ελλάδος, ως και η ανάπτυξις και ενίσχυσις του θαλασσίου αθλητισμού.