6.000 μαθητές φοίτησαν στα κατηχητικά της Ρόδου το 1959

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΘΑ ΕΧΗ ΛΗΞΕΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΦΕΡΝΕΖ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Επερατώθη κατά την λήξασαν εβδομάδα ο απόπλους των σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων της νήσου δια την θερινήν σπογγαλιείαν εις τας Ελληνικάς ακτάς και την Τριπολίτιδα. Εξ άλλου, εντός της αρξαμένης εβδομάδος θ’ αρχίσουν αι αναχωρήσεις των φερνέζ, αι οποίαι πιστεύεται ότι θα περατωθούν μέχρι τα τέλη τρέχοντος μηνός.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, εις την αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, θα λειτουργήση από της 18ης τρέχοντος Εκπαιδευτική Σχολή Συνδικαλιστικών Στελεχών, οργανουμένη υπό του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος. Εις την εν λόγω Σχολήν θα φοιτήσουν 25 εργατικά στελέχη της δυνάμεως του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος.

6.000 ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΦΟΙΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου καθ’ όλην την διάρκειαν της εφετεινής περιόδου εφοίτησαν εις τα Κατηχητικά Σχολεία 6.000 μαθηταί εις τούτους δε θα απονεμηθούν την προσεχή Κυριακήν διάφορα ενθύμια.

ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΝ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
Αύριον θα καταπλεύση εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον “Αδριατική” με 85 Γερμανούς περιηγητάς εκ Μονάχου.
Οι εν λόγω περιηγηταί εκτελούν κρουαζιέραν εις τους λιμένας της Ανατολικής Μεσογείου.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
Χθες αφίκοντο εις Ρόδον δύο γκρουπ, εκ 50 Γερμανών περιηγητών δι’ οκταήμερον παραμονήν.

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝ
Χθες απέπλευσε εκ του λιμένος μας το κόττερον “Δελφίν” Βρεττανού επιχειρηματία.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν δια την τρέχουσαν εβδομάδα αι τιμαί του άρτου ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5,20 δραχμάς, Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,10 δραχμάς.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
Ανεχώρησεν εις Αθήνας και εκείθεν εις Θεσσαλονίκην, μετά 15νθήμερον παραμονήν ενταύθα, ο γνωστός Ρόδιος καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Αγαπητός Τσοπανάκης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Τους αρραβωνισθέντες κ. Μάρκον Κακάν και Δ.δα Σοφίαν Ι. Γιαννά συγχαίρω και τους εύχομαι γρήγορα στεφάνι.
Γ. Ν. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ

ΓΑΜΟΙ
Προχθές εις την Ι. Μονήν Τσαμπίκας ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Νίκου Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφου, μετά της δίδος Ντίνας Βασούκου. Παράνυμφοι παρέστησαν οι κ.κ. Εμ. Ζαννής, Γεώρ. Διαμαντίδης και Γεώργ. Μπάρδος. Εις το νέον ζεύγος ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.