Θα επιτραπεί η διαμονή ξένων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ρόδου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΞΗΤΑΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (Του ανταποκριτού μας).
Ως εγνώσθη ο επισκεφθείς προσφάτως τας Αθήνας προ εβδομάδος Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γ. Γελαδάκης ως πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου εξεπροσώπησε ταύτην παρά τω Συμβούλιω Δημοσίων Έργων το οποίον επελήφθη της ρυθμίσεως ωρισμένων Λιμενικών Έργων εις την Δωδεκάνησον. Εξ άλλου εγένετο και παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Ανδριανοπούλου και συνεζήτησεν δια την προώθησιν διαφόρων υπηρεσιακών ζητημάτων της αρμοδιότητός του.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΤΕΣ

ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΞΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 200 ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑ ΞΕΝΟΥΣ
Ως ανεκοινώθη ένεκα της αυξανομένης τουριστικής κινήσεως ήρχισε η προεργασία δια την ενοικίασιν δωματίων εις διαφόρους οικίας της Ρόδου. Κατά την εφετεινήν περίοδον θα λειτουργήσουν 4 πανσιόν και θα ενοικιασθούν περί τα 200 δωμάτια εις τα οποία να δύνανται να διαμένουν 400 τουρίσται.
Κατά την περυσινήν περίοδον ενοικιάσθησαν υπό των ξένων περιηγητών 105 δωμάτια δυνάμεως 210 κλινών.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΝΤΑΣ ΤΟ “ΚΑΜΠΕΡΑ”
Το απόγευμα χθες επετράπη η επίσκεψις του λαού επί του ναυλοχούντος εις τα ροδιακά ύδατα Αμερικανικού καταδρομικού “Καμπέρα”, πλήθος δε πολιτών, ιδίως νέων, ανήλθον επί του σκάφους, ξεναγηθέντες υπό Αμερικανών ναυτών. Ως γνωστόν επί του καταδρομικού “Καμπέρα” υπάρχουν πύραυλοι ούτοι δε προεκάλεσαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Εξ άλλου χθες ο Δήμος Ρόδου παρέθεσεν επίσημον δείπνον προς τιμήν του υποναυάρχου Ταίηλορ και των άλλων αξιωματικών των ναυλοχούντων σκαφών.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΕΣ ΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Δι’ εγκυκλίου της Αγροτικής Τραπέζης γνωστοποιείται η διάθεσις χρηματικού ποσού, δια την δανειοδότησιν των αγροτοπαίδων. Εις την εγκύκλιον τονίζεται ότι η δανειοδότησις αυτή είναι κεφαλειώδους σημασίας διότι συμβάλει εις την πραγματοποίησιν των εκπαιδευτικών σκοπών και δίδει την δυνατότητα εις τους γεωπόνους και τας υπαλλήλους Αγροτικής Οικοκυρικής να εφαρμόσουν την διδασκαλίαν εν συνδυασμών με την παραγωγικήν εργασίαν.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε την μεσημβρίαν εκ Κω ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, δια του ατμοπλοίου της γραμμής. Ως εγνώσθη, κατά την εις Κω παραμονήν του ο κ. Νομάρχης ησχολήθη κυρίως με τον καθορισμόν των θέσεων δια την εκτέλεσιν διαφόρων τουριστικών έργων εις την πόλιν και εις κοινότητας της νήσου.

ΩΡΚΙΣΘΗ ΧΘΕΣ Ο κ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Χθες την 12ην μεσημβρινήν, ενώπιον του Νομαρχούντος Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, εγένετο η ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβούλου κ. Φράντζου Φρατζή, ως τακτικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου. Ο κ. Φρατζής, ως γνωστόν, θα καταλάβη την έδραν συμβούλου η οποία παρέμεινε κενή μετά την εκλογήν του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Πετρίδη.