Τα εγκαίνια του κλειστού γυμναστηρίου "Διαγόρας" στη Ρόδο

ΕΓΕΝONΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ”

Προχθές την 11ην πρωινήν παρουσία του Βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδη του Δημάρχου κ. Πετρίδη των λοιπών επισήμων και πλήθους κόσμου ετελέσθησαν τα εγκαίνια του νέου Γυμναστηρίου του Γ.Σ. Διαγόρα. Εν αρχή ο Πρωτοσύγγελος κ. Αλέξανδρος ετέλεσε τον Αγιασμόν εν συνεχεία δε ωμίλησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αγιακάτσικας ευχαριστήσας την Α.Σ. τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα δια την παραχώρησιν του οικοπέδου. Επίσης ηυχαρίστησε τους κ.κ. Κωτιάδη και Πετρίδη δια τας ενεργείας των υπέρ του Δωδεκανησιακού αθλητισμού.

Άνευ αδείας οδηγού εκίνησε και “έρριψεν έξω” αυτοκίνητον
Προχθές ο Κωνσταντάκης Γεώργιος ετών 18 ενώ οδηγεί το υπ’ αριθμ. Ξ.Α. 3000 επιβατικόν αυτοκίνητον, χωρίς να κέκτηται αδείας ικανότητος οδηγού παρά την  οδόν Ορφανίδου λόγω αδεξιότητος παρεξέκλινεν της οδού και επέπεσε επί του κτηρίου του Γηροκομείου με αποτέλεσμα να προξενηθούν ελαφραί υλικαί ζημίαι εις το κτήριον και εις ένα εκεί εσταθμευμένον ποδήλατον. Το αυτοκίνητον οδηγεί ο νεαρός άνευ της συγκαταθέσεως του κατόχου του. Ούτος παρεπέμφη εις το αυτόφωρον Πλημμελιοδικείον και κατεδικάσθη εις φυλάκισην 15 ημερών.

ΑΕΠ-ΔΩΡΙΕΥΣ ΕΞΗΛΘΟΝ ΙΣΟΠΑΛΟΙ
Κατά τον διεξαχθέντα προχθές αγώνα ποδοσφαίρου υπέρ του τραυματισθέντος ποδοσφαιριστού του Κλεάνθους Γιαννιού η ΑΕΠ εξήλθεν Ισόπαλος του Δωριέως δια τερμάτων 1-1 (0-0)
Επίσης ο Ιάλυσος δια τον αυτόν σκοπόν ενίκησεν τον Ολυμπιακό με 3-2.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν δια την τρέχουσαν εβδομάδα αι τιμαί του άρτου ως εξής: Άρτος λευκός 5.20 δρχ. κατά κιλόν. Άρτος πιτυρούχος 3 δραχμάς κατά κιλόν.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Προχθές δια του αεροπλάνου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών όπου είχε μεταβεί δι’ υπηρεσιακούς λόγους ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Βουτυράκης.

ΔΙ’ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη η εκτέλεσις του έργου κατασκευής τριών υδατοδεξαμενών και συναφών εργασιών εις την κοινότητα Μονολίθου. Η δαπάνη δια το εν λόγω έργον προϋπολογίσθη εις 60.000 δραχμάς.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Μεταδίδεται εκ Νισύρου ότι ήρχισαν εκεί αι εργασίαι κατασκευής της αμαξιτής οδού Αγίας Παρασκευής - Μοναστηρίου “Άρμα” μήκους 3 χιλιομέτρων και δαπάνης 150.000 δραχμών. Η οδός αυτή θα εξυπηρετήση την γεωργίαν και τον τουρισμόν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, προκειμένου να προεδρεύση συσκέψεων σχετικώς με την Σύγκλησιν εις Ρόδον του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΔΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΑΡ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοιν. Προνοίας χθες παρελήφθησαν 311 δέματα της ΚΕΑΡ προς διανομήν εις απόρους του Νομού Δωδεκανήσου.

ΑΜΟΙΒΑΙΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας)ατόπιν συνεννοήσεων του Επάρχου Καλύμνου κ. Γαβαλά μετά των τουρκικών αρχών της Αλικαρνασσού, θα πραγματοποιηθούν εντός τους μηνός αμοιβαίαι εκδρομαί, προς σύσφιγξιν των σχέσεων. Ούτω αναμένεται ότι συντόμως θα πραγματοποιηθή εκδρομή Καλυμνίων εις Αλικαρνασσόν και εν συνεχεία εκδρομή Τούρκων εις Κάλυμνον.