Εκδρομές από τη Ρόδο στο Μαρμαρά διεξάγονται κάθε εβδομάδα τελευταία

Εκδρομαί εκ Ρόδου εις Μαρμαράν διεξάγονται καθ’ εβδομάδα τελευταίως 
Ως ανεκοινώθη κατά τας πρώτας εξ εβδομαδιαίας εκδρομάς του μότορσιπ “Επτάνησος” εις τον Μαρμαρά μετέβησαν εκεί 250 περίπου εκδρομείς. Κατά την εν λόγω εκδρομή δεν απαιτείται διαβατήριον. Η αναχώρησις γίνεται καθ’ εκάστην Πέμπτην και ώραν 7ην πρωινήν και η επιστροφή την 10ην νυκτερινήν της ιδίας ημέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Ιδ. αν.
Δι’ εγγράφου προς την Υπηρεσίαν Αρχαιοτήτων Ρόδου ο Μητροπολίτης Καρπάθου κ. Απόστολος παρακαλεί όπως επισκεφθή αρμόδιος υπάλληλος τας νήσους Καρπάθου Κάσου και ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την περίωσιν μνημείων Τέχνης Εκκλησιαστικής άτινα απαριθμεί εις το έγγραφόν του.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΤΗΝ 28ην ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Η επέτειος της ιδέας δημιουργίας του Ερυθρού Σταυρού, θα εορτασθή εις Ρόδον δια της πραγματοποιήσεως ειδικής συγκεντρώσεως προς τιμήν του Ερρίκου Ντυνάν. Σχετική απόφασις ελήφθη ήδη, κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού. Κατά τον εορτασμόν εξ’ άλλου, ο οποίος θα λάβη χώραν την 28ην Ιουνίου, θα απονεμηθούν ορειλόμενοι τιμητικαί διακρίσεις εις τους εθελοντάς αιμοδότας Ρόδου.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
Μεταδίδεται εκ Καστελλορίζου ότι ήρχισαν εκεί τα έργα, τα οποία συμφώνως προς το πρόγραμμα θα εκτελεσθούν δια της διατεθείσης παρά της Κυβερνήσεως πιστώσεως 600.000 δραχμών. Ως γνωστόν τα εκτελούμενα έργα είναι λιμενικά και κοινωφελή, περιλαμβάνεται δε ει, το πρόγραμμα και η ανέγερσις ξενοδοχείου δυνάμεως 10 κλινών.

ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΝΤ/ΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΝΟΜΟΤΥΠΩΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12 (του ανταποκριτού μας). Υπό του Επαρχείου Καλύμνου ανεκοινώθησαν σήμερον τα εξής: Την Κυριακή 14 τρέχοντος και ώρα 10 π.μ. θα επαναληφθή η εκλογή του αντιπροέδρου, Γραμματέως και Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλύμνου. Η ανακοίνωσις προσθέτει ότι η εκλογή ήτις είχεν διεξαχθή προ δύο εβδομάδων δεν είχε διενεργηθή νομοτύπως δεδομένου ότι και μετά την ανακήρυξιν του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. την εκλογήν έπρεπε να διευθύνη συμφώνως προς τον ισχύοντα εκλογικόν νόμον ο λαβών τας πλείονας ψήφους ήτοι ο κ. Ν. Κουντούρης.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΑΠΗΛΛΑΓΗ Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ 
Χθες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εξεδικάσθη η υπόθεσις του Γεωργίου Λαμπριανού, κατηγορούμενον επί συκοφαντική δυσφήμιση, ήτοι διότι απεκάλεσε τον μηνυτήν Βασίλειον Ολυμπίτην “χαφιέν”. Υπό του δικαστηρίου εξητάσθησαν ως μάρτυρες υπερασπίσεως οι κ.κ. Χρ. Φέσσας και Β. Τσίκης και ως μάρτυς κατηγορίας ο κ. Βασ. Καραγιάννης,
Μετά ημίωρον ο Λαμπριανός απηλλάγη λόγω αμφιβολιών.

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ 
Ως ανεκοινώθη από της μεθαύριον Δευτέρας θα εφαρμοσθή το θερινόν ωράριον εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ούτοι θα εργάζωνται από της 8ης π.μ. μέχρι 2ας μ.μ. Το θερινόν ωράριον θα ισχύση μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου.