Υπό εξέταση η έναρξη κατασκευής νέας προβλήτας στη Ρόδο

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανεκοινώθη υπό του Συμβουλίου του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου απεφασίσθη η χορήγησις δανείου 80.000 δραχμών εις την κοινότητα Ασκληπείου δια την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων μήκους 1500 μέτρων εις την τοποθεσίαν «Μύλοι». Το εν λόγω έργον έχει προϋπολογισθή εις 100.000 δραχμάς.

Επίσης υπό του ιδίου Συμβουλίου απεφασίσθη η χορήγησις δανείου 40.000 δραχμών εις την κοινότητα Παστίδος δια την εκτέλεσιν τεχνικών έργων επί της αγροτικής οδού Παστίδος Κάμπου μήκους 1600 μέτρων και συνολικής δαπάνης 50.000 δραχμών. Εξ άλλου ενεκρίθη η χορήγησις δανείου 40.000 δρχ. εις την κοινότητα Απολακκιάς δια την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων μήκους 1600 μέτρων και προϋπολογισθείσης δαπάνης 50.000 δραχμών.

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΟΣ
Εντός των ημερών θα συνέλθη εις συνεδρίασιν, υπό την προεδρείαν του Κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου πλωτάρχου Γελαδάκη, η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων λιμενικών ζητημάτων της Ρόδου. Ως εδήλωσεν ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κυριώτερον θέμα απασχολούν αυτήν είναι η κατασκευή προβλήτος εις τον κάτωθι του φάρου του Αγίου Νικολάου εσωτερικόν χώρον του λιμένος Μανδρακίου, δια της οποίας θα καταστή δυνατή η πλεύρισις των μεγάλων πετρελαιοκινήτων και η αποσυμφόρησις της προ της Νέας Αγοράς προκυμαίας.

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΝ ΕΔΩΣΕΝ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ
Το Δασαρχείον Ρόδου εν όψει των κινδύνων πυρκαϊάς λόγω του θέρους, εξέδωσεν ανακοίνωσιν, δια της οποίας συνιστά εις τους εκδρομείς, επιβάτας λεωφορείων και χωρικούς, να επαγρυπνούν και να προσέχουν δια να αποφευχθή τυχόν καταστροφή εκ πυρκαϊάς των αξιολόγων δασών της Ρόδου. Εξ άλλου το δασαρχείον εξέδωσε διαταγήν προς τους δασοφύλακας, δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι δια την παρακολούθησιν των δασών και την αντιμετώπισιν εκτάκτων καταστάσεων.

ΛΗΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ως ανεκοινώθη σήμερον λήγουν αι εξετάσεις Β.’ εξαμήνου των τριών πρώτων τάξεων των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως. Αι εξετάσεις των τριών τελευταίων τάξεων θα λήξουν το προσεχές Σάββατον.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΙΣΟΠΑΛΟΙ
Προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον έλαβε χώραν ο αγών διαβαθμίσεως α’ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Φοίβου - Ολυμπιακού. Τελικώς ο αγών έληξεν ισόπαλος 0-0. Ο διαιτητής του αγώνος κ. Σταθάτος (ΕΠΟ) καλός. Ως εγνώσθη ο δεύτερος αγών διαβαθμίσεως θα διεξαχθή εις το γήπεδον Κρεμαστής.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του και προς λήψιν σχετικών αποφάσεων.

Η ΑΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙ’ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΚΑΔΩΝ Κ.Λ.Π.
Ως ανεκοινώθη υπό της Αγροτικής Τραπέζης κατενεμήθησαν εις τα υποκαταστήματά της πιστώσεις προς ενίσχυσιν των παραγωγών δια δανείων προς απόκτησιν γεωργικών εργαλείων, ελαιοκάδων, κιβωτίων και συναφών ειδών συσκευασίας. Τα εν λόγω δάνεια θα είναι προθεσμίας τριών έως πέντε ετών.