Εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανασκαφές στην Ακρόπολη Πάτμου

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Σήμερον αναχωρεί αεροπορικώς εκ Ρόδου ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ κ. Σπάακ, μετά τριήμερον παραμονήν ενταύθα, ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ, είχε ως γνωστόν, αφιχθή το παρελθόν Σάββατον, με τας συνομιλίας εις Αθήνας, διά αναπαυθή

ΧΘΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΕΟΤ κ. ΦΩΚΑΣ
Χθες το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησε επιστρέφων εις Αθήνας ο Γ. Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς. Κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του εξήτασε μετά των αρμοδίων διάφορα τουριστικά θέματα. Εξ άλλου σήμερον αναμένεται να αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας ο Γενικός Διευθυντής του «Αστέρος» κ. Σμιθ.

ΕΠΙ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Με ταχύτατον ρυθμόν, ως εδήλωσεν εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, συνεχίζεται η προεργασία διά την οργάνωσιν της Πρώτης Εκθέσεως εις την κοινότητα Κρεμαστής, εις την οποίαν θα εκτεθούν διάφορα εξαιρετικής ποιότητος γεωργικά προϊόντα και χειροτεχνήματα και είδη αγροτικής οικοκυρικής. Η εν λόγω έκθεσις, η οποία θα περιλαμβάνη προϊόντα του τομέως Κρεμαστής θα λειτουργήση εις το κτήριον της Βιβλιοθήκης της κοινότητος, θα ανοίξη δε την παραμονήν της Εορτής της Παναγίας και θα παραμείνη εν λειτουργία, κατά πάσαν πιθανότητα, επί δεκαήμερον.

ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΜΟΥ
Μεταδίδεται εκ Πάτμου ότι διά του διατεθέντος παρά της Κυβερνήσεως ποσού 1.000.000 δραχμών, θα συνεχισθούν εφέτος αι ανασκαφαί εις την Ακρόπολιν της νήσου. Κατά τας αυτά πληροφορίας, εκ των μέχρι τούδε ανασκαφών συνάγεται ότι η περιοχή έχει εξαιρετικόν ενδιαφέρον από αρχαιολογικής πλευράς.

ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
Μεταδίδεται εκ Λέρου ότι με ταχύτατον ρυθμόν προχωρούν αι εργασίαι επισκευής της αγοράς αυτής και διαρρυθμίσεως δια προσθήκης νέων κτισμάτων αι οποίαι αναμένεται ότι θα λήξουν συντόμως. Επίσης με γοργόν ρυθμόν προωθούνται τα έργα ευπρεπισμού της πόλεως δια πιστώσεων διατεθεισών παρά της Νομαρχίας προς τον σκοπόν της τουριστικής αξιοποιήσεως της νήσου.

Αύριον αναμένεται εις Ρόδον ο θίασος Ντίνου Ηλιόπουλου
Αύριον αναμένεται εις Ρόδον ο θίασος Ηλιοπούλου, προσκληθείς υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, δια σειράν παραστάσεων εις το θερινόν δημοτικόν θέατρον. Ο Θίασος Ηλιοπούλου είναι ο πρώτος εκ πολλών θιάσων οι οποίοι θα δώσουν παραστάσεις εις Ρόδον, κληθένετες υπό του Δήμου, προς τόνωσιν του ψυχαγωγικού τομέως του Ροδιακού τουρισμού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Εις το Πολιτικόν Γραφείον του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή ελήφθησαν ευχαριστήρια τηλεγραφήματα των Μικρασιατών Δωδεκανησίων κ.κ. Μ. Κουτέλλα, Ι. Χατζηιωάννου, Φ. Λέγγου, Θ. Βλάχου, Χ. Χατζηχριστοφή και Κ. Κουμούζογλου ούτινες ευγνωμονούν τον κ. Πρωθυπουργόν δια την χάρις εις τας ενεργείας του αποκατάστασίν των.

ΑΙ ΕΦΕΤΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Ως ανεκοινώθη υπό των αρμοδίων μελετάται το θέμα όπως αι εφετειναί κατασκηνώσεις λειτουργήσουν εις δύο περιόδους. Ως γνωστόν έχει ανακοινωθεί ότι εφέτος θα λειτουργήση μία κατασκηνωτική περίοδος ούτη δε θα αρχίση την 20ην προσεχούς μηνός.