Εγκρίθηκαν  τα πεπραγμένα  της ΔΕΥΑΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων της Επιχείρησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την οικονομική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Ως σύνοψη παρατίθενται τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα:
1.    Κατά το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 16.535.085,14€, έναντι του ποσού 14.392.230,58€ της προηγούμενης χρήσης (2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.142.854,56€ ή ποσοστό 14,89%.

2.    Τα αποτελέσματα του 2018 (κέρδη) μετά από φόρους είναι 1.037.180,22€, ενώ το 2017 ήταν 820.121,34€. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών της ΔΕΥΑΡ.

3.    Όλοι οι οικονομικοί δείκτες της Επιχείρησης είναι πολύ καλοί και η ΔΕΥΑΡ δεν διατρέχει κανένα οικονομικό κίνδυνο.

4.    Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται το ποσό των τελών έργων, (βεβαιωθέν ποσό 7.297.086,34€) το οποίο διατίθεται μόνο για την κατασκευή έργων και δανειακών υποχρεώσεων της Επιχείρησης και όχι για λειτουργικές δαπάνες.