Τεράστιος καρχαρίας εφονεύθει στο Φαληράκι

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΥΠΟ ΤΡΙΩΝ ΨΑΡΟΤΥΦΕΚΑΔΩΝ

Τεράστιος καρχαρίας εφονεύθη χθες το απόγευμα εις τας ακτάς της θέσεως Φαληράκι υπό ερασιτεχνών αλιέων διά ψαροτυφεκίων, πιστεύεται δε ότι πρόκειται περί του εμφανισθέντος προ καιρού καρχαρίου ανοικτά της πόλεως. Οι αλιείς, οι οποίοι επέτυχον να φονεύσουν το κήτος είναι οι Αρ. Ζαγάνης, Ζαγράς Γιουλ και Ε. Μαντικός. Ο φονευθείς καρχαρίας ήτο βάρους 100 κιλών και άνω, μήκους 2,5 μέτρων και εις την κοιλίαν του ευρέθησαν 4 έμβρυα καρχαριών.

ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟ
Χθες το εσπέρας επραγματοποιήθη εις την Νομαρχίαν σύσκεψις αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και μηχανικών της υπηρεσίας με θέμα την εκτέλεσιν των εργασιών διαρρυθμίσεως και ευπρεπισμού του ανακτόρου του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών Ρόδου. Ως γνωστόν εις το ανάκτορον των Ιπποτών θα πραγματοποιηθή το Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών κατά τον προσεχή μήνα, κατόπιν εκφρασθείσης επιθυμίας του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, ήδη δε η εκτέλεσις των σχετικών εργασιών επισπεύδεται.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Χθες δι’ ειδικού πετρελαιοκινήτου αφίκοντο εις Ρόδον ο Εισαγγελεύς Μούγλων Τουρκίας, η σύζυγος του Βαλή Μούγλων και άλλοι Τούρκοι εκδρομείς, μέσω Μαρμαρά. Τους αφιχθέντες υπεδέχθησαν ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης κ.λπ. Ως εγνώσθη, οι Τούρκοι εκδρομείς θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι της Πέμπτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΗΝΤΗΣΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ησχολήθη με την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου Ρόδου και συνήντησε απόλυτον κατανόησιν εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργών. Ο Δήμαρχος ως εγνώσθη, θα μεταβή εκ νέου εις Αθήνας, προκειμένου να λάβη οριστικάς απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΑΙ
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ν. Γιαλλούσης. Τι εδήλωσε - Ποίοι οι άλλοι εκλεγέντες
Προχθές την 11ην προμεσημβρινήν εις αίθουσαν του Επιμελητηρίου, διεξήχθησαν υπό 21 αντιπροσώπων οι εκλογαί διά την ανάδειξιν νέας Διοικήσεως της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου.

Διά την νέαν Διοίκησιν, εξελέγησαν: Πρόεδρος Νικόλαος Γιαλλούσης, αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπανικολάου, γενικός Γραμματεύς Βασίλειος Παπαγαπητός, ταμίας Ευστάθιος Παλιούρης και σύμβουλοι Ιωάννης Σπανός, Γρηγόριος Πετρίδης, Πολυδεύκης Σταματιάδης, Σάββας Θωμόγλου, Μιχαήλ Λουιζίδης, Σταμάτιος Σταματάκης, Χατζηαντωνίου και Χρήστος Φέσσας. 

Μετά την εκλογήν, ο νέος πρόεδρος κ. Γιαλλούσης εδέχθη τα συγχαρητήρια του αντιπάλου του κ. Σταμ. Ξυλινά και εδήλωσεν ότι εις το μέλλον δεν θα υπάρχουν φίλοι και αντίπαλοι, αλλ’ όλοι ηνωμένοι, θα καταβάλλουν φροντίδα διά την πρόοδον της τάξεως και διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων των Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου. 

Ο κ. Ν. Γιαλλούσης, εις σχετικήν ερώτησιν απήντησεν ότι η Νέα Διοίκησις θα ζητήση την ρύθμισιν των ζητημάτων ΙΚΑ, την έναρξιν της φαρμακευτικής περιθάλψεως των επαγγελματοβιοτεχνών και την επίλυσιν
φορολογικών και άλλων ζητημάτων...

Σημειωτέον, ότι ο Γ. Παπανικολάου δεν είχε εκδηλώσει πρόθεσιν να αναμιχθή εις τας εκλογάς, αλλά τελικώς, προχθές επείσθη υπό των μελών και ηναγκάσθη να αποδεχθή την εκλογήν του.