Ο Καγκελάριος Αντενάουερ θα φιλοξενηθεί στον Προφήτη Ηλία της Ρόδου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
Την 11ην πρωινήν της προσεχούς Κυριακής θα λάβουν χώραν τα εγκαίνια της εκθέσεως ζωγραφικής του ζωγράφου κ. Γ. Ζιδιανάκη. Η έκθεσις θα στεγάζεται εις το επί της πλατείας Μουσείου ατελιέ του κ. Ζιδιανάκη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
Χθες την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις την κοινότητα Κρεμαστής και επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας δια την ανέγερσιν του νέου Ιερού Ναού της Κοινότητος.
Επίσης η Α.Σ. επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας δια την επέκτασιν του Καζουλλείου Γυμνασίου.

Ο Καγκελλάριος Αντενάουερ εις Ρόδον θα φιλοξενηθή εις τον Προφήτην Ηλίαν
Ως ανεκοινώθη, ο Καγκελλάριος Αντενάουερ κατά την εις Ρόδον επίσκεψίν του, θα φιλοξενηθή εις την έπαυλιν Προφήτου Ηλία, η οποία διαρρυθμίζεται καταλλήλως. Ως γνωστόν, ανηγγέλθη ότι ο Καγκελλάριος Αντενάουερ απεδέχθη πρόσκλησιν του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, όπως διέλθη ένα μήνα εις την Ρόδον, δεν καθωρίσθη όμως εάν ο Γερμανός υψηλός επισκέπτης θα έλθη την Άνοιξιν ή το προσεχές θέρος.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΧΘΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΝ ΔΙ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
Χθες κατέπλευσεν εις Ρόδον υδροφόρον σκάφος του Βασιλικού Ναυτικού, αποσταλέν ενταύθα, κατόπιν σχετικής παρακλήσεως της Νομαρχίας προς το Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού, δια την μεταφοράν ύδατος εις ωρισμένας νήσους της Δωδεκανήσου, αι οποίαι λόγω της εφετεινής ανομβρίας αντιμετωπίζουν κίνδυνον λειψυδρίας. Το καταπλεύσαν υδροφόρον, ως ανεκοινώθη, θα αρχίση τηνμεταφοράν ύδατος αμέσως εις την νήσον Σύμης, αργότερον δε θα μεταφέρη ύδωρ και εις άλλας νήσους.

1700 ΞΕΝΟΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΖΩΗΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ζωηροτάτη κίνησις παρατηρείται κατ’ αυτάς εις Ρόδον, καθημερινώς δε αυξάνει ο αριθμός των παρεπιδημούντων ξένων και εκ Παλαιάς Ελλάδος τουριστών χθες, συμφώνως προς σχετικάς πληροφορίας, ευρίσκοντο εις Ρόδον 1.700 περίπου ξένοι περιηγηταί διαμένοντας εις ξενοδοχεία και πανσιόν της πόλεως.
Χθες επίσης δια του ατμοπλοίου “Φίλιππος” αφίκοντο 300 τουρίσται ενώ δια των ατμοπλοίων “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” αφίκοντο 400 περιηγηταί οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.

ΔΙΕΦΥΓΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ Η ΓΑΛΛΙΣ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙΣΑ Ν’ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ
Ως ανεκοινώθη η 24ετις Γαλλίς Παραθερίστρια Φρανσουάζ Φρίντε η οποία το παρελθόν Σάββατον απεπειράθη να αυτοκτονήση δι’ αισθηματικούς λόγους ευρίσκεται εκτός κινδύνου.
Αυτή από του Σαββάτου ευρίσκετο εις κατάστασιν αφασίας.

Ο “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ-ΑΪΔΙΝΙ
Ως ανεκοινώθη ο Γ.Σ. Διαγόρας θα εκδράμη εις Τουρκίαν επί μίαν εβδομάδα την 28ην Αυγούστου επί τη ευκαιρία οι εκδρομείς θα επισκεφθούν την Διεθνή έκθεσιν της Σμύρνης και την πόλιν Αϊδινίου.
Ήδη το Δ.Σ. του Διαγόρα δι’ εγγράφου προς το Ελληνικόν Υπουργείον των Εξωτερικών εζήτησε την χορήγησιν αδείας δια την τέλεσιν ποδοσφαιρικών αγώνων εις Τουρκίαν.