Ποσό 2.400.000 ευρώ στα νησιά για τις μονάδες αφαλάτωσης

Ποσό 2.400.000 ευρώ κατανέμεται σε νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Ειδικότερα, στην απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε
1. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 2.400.000,00 €, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

2. Καθορίζουμε τα κριτήρια κατανομής του ανωτέρω χρηματικού ποσού βάσει του πραγματικού πληθυσμού κάθε Δήμου και της ονομαστικής δυναμικότητας των εγκατεστημένων σε κάθε δικαιούχο Δήμο μονάδων αφαλάτωσης.

3. Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ”