10.933 επιθεωρήσεις έγιναν σε καταστήματα της Ρόδου το 1958

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ
Χιλιάδες λαού από της πρωίας χθες κατηυθύνοντο διά λεωφορείων εκ Ρόδου και εκ διαφόρων χωρίων, προς την πανηγυρίζουσαν ιεράν μονήν Αγίου Σουλά Σορωνής. Το απόγευμα χθες εις το άλσος της περιοχής της μονής επραγματοποιήθησαν η Κτηνοτροφική Έκθεσις, καθ’ ην εξετέθησαν βελτιωμένα είδη ζώων και πτηνών, οι καθιερωμένοι αγώνες αι οι χορευτικαί εκδηλώσεις των αγροτικών νεανίδων, ενώπιον πληθών λαού.

10933 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟ 1958 
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Ως ανεκοινώθη η αστυϊατρική υπηρεσία Ρόδου εν συνεργασία μετά της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, παρακολουθεί αγρύπνως την καθαριότητα των καταστημάτων της πόλεως. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, υπό των αρμοδίων οργάνων διεξήχθησαν μετά το 1958 εν συνόλω 10.933 επιθεωρήσεις καταστημάτων Ρόδου.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ, ΚΩ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΠΑΤΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αρχαιολογικής Εταιρείας απεφάσισεν όπως κατά το τρέχον έτος 1959 γίνουν αι κάτωθι ανασκαφαί, και μουσειακαί εργασίαι εις Δωδεκάνησον. Ανασκαφαί εις Ρόδον, Κω και Ακρόπολιν Πάτμου. Μουσειακαί εργασίαι εις το Μουσείον Καλύμνου. Σημειωτέον ότι ούτε εφέτος συμπεριελήφθησαν αι απαραίτηται μουσειακαί εργασίαι εις Νίσυρον.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου ανεχώρησεν εις Σύμην προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της εν λόγω νήσου. Κατά μεταδοθείσας εκ Σύμης πληροφορίας, ο κ. Νομάρχης κατά την εκεί παραμονήν του προήδρευσε συσκέψεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, καθ’ ην εξητάσθησαν τα απασχολούντα την νήσον ζητήματα. Ο κ. Νομάρχης επέστρεψεν αυθημερόν.

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΘΗ ΔΙΑ ΠΟΣΟΥ 200.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
Ως ανεκοινώθη το διοικητικόν συμβούλιον, του Οργανισμού, απεφάσισε κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν την διάθεσιν πιστώσεως 200.000 δραχμών εις τον Καλλιτεχνικόν Οργανισμόν του Δήμου Ρόδου διά την οργάνωσιν και εκτέλεσιν διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων τουριστικής σημασίας.

1900 ΞΕΝΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Χθες εις τα Ξενοδοχεία της πόλεώς μας ευρίσκοντο 1034 ξένοι διενεμόμενοι ως εξής:
Ήλιος 67, Αθήναιον 22, Ακροπόλ 48, Απόλλων 20, Εθνικόν και Παράστημα 55, Θέρμαι 180, Ιάλυσος 40, Κάιρο Πάλας 135, Κρυστάλ 23, Λίνδος 36, Νέον Εθνικόν 22, Πίνδος 50, Ρόδων 155, Σπάρταλης 90, Φλοίσβος 22, Κεντρικόν 35 και Ιπποτών 34. Επίσης εις το Μίρα Μάρε ευρίσκοντο 170 και εις τα Ξενοδοχεία του Προφήτου Ηλία 45. Εξ άλλου εις τας Πανσιόν διαμένουν 300 περιηγηταί και έτεροι 350 περίπου τουρίσται ευρίσκονται εις διαφόρους κοινότητας οι περισσότεροι δε εις Λίνδον. Συνολικώς χθες ευρίσκοντο εις την νήσον μας 1900 περίπου ξένοι.

Ο ΟΔΑΠΔΔ ΔΙΕΘΕΣΕΝ 600.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, απεφάσισε την διάθεσιν διαφόρων ποσών, προς εκτέλεσιν έργων εις την νήσον Σύμην.

Ούτω διετέθησαν αι εξής πιστώσεις:
1ον) 100.000 δραχμαί διά την ολοκλήρωσιν των έργων διανοίξεως της αγροτικής οδού προς την τοποθεσίαν (Πέδι).

2ον) 100.000 δραχμαί διά την συνέχισιν των εργασιών διανοίξεως της οδού από Σύμης προς την ιεράν μονήν Πανορμίτου.

3ον) 200.000 δραχμαί διά την εκτέλεσιν εξυγιαντικών έργων και διά την εν γένει διαμόρφωσιν των παραλιακών και άλλων χώρων της πόλεως.