Έφτασαν με θαλαμηγό στη Ρόδο ο Τσώρτσιλ, η Κάλλας και το ζεύγος Ωνάση

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΑΣ 

ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Χθες την πρωΐαν δια του καταπλεύσαντος θαλαμηγού “Χριστίνα”, αφίκοντο εις Ρόδον ο σερ Ουΐνστων Τσώρτσιλ μετά της συζύγου του, η διάσημος αοιδός Μαρία Κάλλας, και το ζεύγος Ωνάση, το οποίον είχε την πρωτοβουλίαν, δια την πραγματοποιουμένην κρουαζιέραν ανά τας ελληνικάς νήσους.

Άμα τω κατάπλω του σκάφους εις τα ροδιακά ύδατα ανήλθεν επ’ αυτού ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης και εχαιρέτησε τους αφιχθέντας. Συγχρόνως εξήλθε εκ του πλοίου έν άτομον δια την αγοράν διαφόρων φαρμάκων.

Αργότερον οι διακεκριμμένοι επισκέπται εξήλθον του σκάφους, αφού δε εχαιρέτησαν τα αναμένοντα και χειροκροτούντα πλήθη, ανεχώρησαν δι’ αυτοκινήτων. Εντύπωσιν έκαμεν ο χαιρετισμός του σερ Ουΐνστων Τσώρτσιλ ο οποίος αν και καταβεβλημένος εχαιρέτισε τα πλήθη δια του σχήματος της νίκης.

Ο σερ Ουΐνστων και οι λοιποί επισκέπται περιήλθον χθες καθ’ όλην την ημέραν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Ως εγνώσθη η θαλαμηγός “Χριστίνα” θα αποπλεύση σήμερον το εσπέρας, συνεχίζουσα την κρουαζιέραν ανά το Αιγαίον.

Ο Δήμος χθες το εσπέρας εφωταγώγησε την παραλίαν και ετοποθέτησε πελώριον φωτεινόν “ν” εις κεντρικόν σημείον αυτής. Επίσης χθες μπαλλέτο νεανίδων εχόρεψε τοπικούς χορούς εις το Μίρα Μάρε, όπου ο Δήμος παρέθεσε δείπνον προς τιμήν των επισκεπτών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΣΟΡΩΝΗΝ
Σήμερον την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν της Κοινότητος Σορωνής. Κατά την διάρκειαν της Λειτουργίας η Α.Σ. θα χειροτονήση εις Πρεσβύτερον τον Διάκονον Αναστάσιον Παπακωνσταντίνου.

Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον δια δεκαπενθήμερον παραμονήν ο διεθνής τερματοφύλαξ του Ολυμπιακού Σάββας Θεοδωρίδης. Ούτος ως γνωστόν κατάγεται εκ Χάλκης.

2100 ΞΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον ευρίσκονται ενταύθα, φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως και της υπαίθρου 2100 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος περιηγηταί. Εξ άλλου, αύριον αναμένονται ν’ αφιχθούν έτεροι 100 επισκέπται δια διαφόρων μέσων.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ “ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ”
Κατέπλευσε χθες το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον Γεντίστβο” με 100 ξένους περιηγητάς οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Χθες την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη και επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας εις “Καστέλλο”.

Από χθες ήρχισεν η εγκατάστασις της επιπλώσεως.
Κατά πληροφορίας μας εκ Θεσσαλονίκης το συνερχόμενον εκεί προκαταρκτικόν Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών θα περατώση τας εργασίας του σήμερον. Αύται θα συνεχισθούν εις Κηφισιάν και εν συνεχεία την 18ην Αυγούστου εις Ρόδον.