Κατάπιε «βδέλλα» ενώ έπινε νερό σερ ρυάκι του Αγίου Ισιδώρου

 

ΧΘΕΣ ΤΗΝ 3ΗΝ ΠΡΩΪΝΗΝ
Απέπλευσεν η «Χριστίνα» εκ Ρόδου εις Άγιον Όρος - Ετραυματίσθη εις την κεφαλήν ο Ωνάσης


Χθες την 3ην πρωϊνήν απέπλευσεν εκ Ρόδου εις Άγιον Όρος, η θαλαμηγός “Χριστίνα” με τους διακεκριμμένους επιβάτας της.

Ούτοι προχθές, καθ’  όλην την ημέραν δεν εξήλθον του σκάφους, πλην της Κας Ωνάση, η οποία έκαμε θαλάσσιον σκι ανοικτά του Ενυδρείου Ρόδου.

Την 7ην εσπερινήν προχθές ο κ. Ωνάσης εξήλθε του σκάφους και μετέβη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον, όπου έτυχε περιποιήσεως εις τραύμα το οποίον υπέστη ενώ εκολύμβα υπτίως εις την πισίνα της “Χριστίνας”.

Αργότερον, οι διακεκριμμένοι επισκέπται, πλην του σερ Ουΐνστων Τσώρτσιλ μετέβησαν εις Μίρα-Μάρε όπου εγευμάτισαν, ενώ νεάνιδες με τοπικάς ενδυμασίας εχόρευον δι’ αυτούς διαφόρους Δωδεκανησιακούς χορούς, εν συνεχεία δε μετέβησαν εις το κέντρον “Θέρμαι” όπου η διασκέδασίς των εσυνεχίσθη και όπου άπαντες εθεάθησαν χορεύοντες.

100 Ωτοστόπ φιλοξενούνται εις την Ρόδον
Εκατόν και πλέον ξένοι περιηγηταί, κατά μέγιστον ποσοστόν νεαροί, αφιχθέντες με το σύστημα “ωτοστόπ” ευρίσκονται σήμερον εις την πόλιν της Ρόδου ή εις την ύπαιθρον. Οι εν λόγω περιηγηταί, με την θέλησίν των διαμένουν εις αντίσκηνα εις ειδικούς χώρους της πόλεω,ς πολλοί δε εξ αυτών εθεάθησαν να ζωγραφίζουν.
Παρά της τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, ως γνωστόν παρέχονται προς τους νεαρούς αυτούς κάθε είδους διευκολύνσεις.

Καθωρίσθησαν
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Ως ανεκοινώθη υπό της ΕΓΣΔ τα Συμβούλια αυτής καθώρισαν την Ημερησίαν διάταξιν της προσεχούς Γ. Συνελεύσεως. Επίσης απεφάσισαν να υποβάλουν υπόμνημα προς τον αφικνούμενον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλή δια του οποίου θα ζητείται η παράτασις των σταφυλών επί μίαν 5ετίαν η προστασία των μικροσιτοκαλλιεργητών και της κτηνοτροφίας και η παρέμβασις του κ. Πρωθυπουργού δια την εισαγωγήν 300 βενζινοκινητήρων. Επίσης θα ζητηθή η απαλλαγή των Συνεταιριστικών οργανώσεων της φορολογίας, η αναστολή χρεών των γεωργών κ.λπ.

ΕΚ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 3.
Περί τα τέλη τρέχοντος μηνός αναμένεται να επιστρέψη ενταύθα η Ελληνική Εμπορική Αντιπροσωπεία εκ των χωρών της Μέσης Ανατολής. Της εν λόγω αντιπροσωπείας ηγείται, ως γνωστόν, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης. Κατά τας μέχρι τούδε μεταδοθείσας πληροφορίας το έργον της Αντιπροσωπείας εις Μέσην Ανατολήν δια την εξεύρεσιν αγορών προς τοποθέτησιν ελληνικών προϊόντων, είναι ικανοποιητικόν.

ΟΙ 800 ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις).
Υπό των εργατών της νήσου μας ζητείται και πάλιν η επέκτασις του ΙΚΑ εις Κάρπαθον. Σχετικώς οι 800 και πλέον οικοδόμοι, εργάται και αλιεργάται της νήσου μας αναφέρουν ότι είναι αναγκαία η επέκτασις του ΙΚΑ διότι αφ’ ενός μεν τώρα είναι ανασφάλιστοι, αφ’ ετέρου δε στερούνται των ευκολιών περιθάλψεως που παρέχει το ΙΚΑ. Σημειωτέον ότι, οι εργάται της νήσου μας προέβησαν και εις διαφόρους παραστάσεις.

Κατέπιε «βδέλλαν» ενώ έπινε ύδωρ από ρυάκι εις Αγ. Ισίδωρον
Το παρελθόν Σάββατον μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου εξ Αγίου Ισιδώρου η Μαρία Εμμανουήλ η οποία ενώ έπινε νερό εξ ενός ρυακίου κατέπιεν μίαν «βδέλλαν». Οι ιατροί κατώρθωσαν να την αφαιρέσουν αν και αύτη είχεν ενσφηνωθή εις τον λάρυγγα της Εμμανουήλ και απερρόφη αίμα.