Δεν εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δύο έργα του δήμου Ρόδου

Δεν εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” δύο έργα του δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα η ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου (συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.600.000 ευρώ) και η ενεργειακή αναβάθμιση-διαμόρφωση του παιδικού σταθμού της Έπαυλης (συνολικής δημόσιας δαπάνης 400.000 ευρώ).

Στην απόφαση-απόρριψη ένταξης των δύο έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης αναφέρονται τα εξής:

• Για το δημαρχιακό μέγαρο
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045581 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.600.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 309/30.01.2019 (Κωδ. ΝΑΙΓ83) Πρόσκλησης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: Δεν υποβλήθηκε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017, απαιτούμενο δικαιολογητικό από την πρόσκληση, για την αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης. Υποβλήθηκε Απόφαση Δημάρχου για την απ' ευθείας ανάθεση για την έκδοση αρχικού πιστοποιητικού και μελέτης "Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικού Μεγάρου".

Υποβλήθηκαν με ελλείψεις οι μελέτες και οι άδειες-εγκρίσεις που αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση. Η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να προκύπτει από τις προτεινόμενες επεμβάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, έτσι ώστε από αρχική κατάταξη κατηγορίας μικρότερης της Δ να προκύπτει τελικώς Κατάταξη κατηγορίας μεγαλύτερης της Β, σύμφωνα με την πρόσκληση.
Επίσης, δεν υποβλήθηκε Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ»


• Για τον παιδικό σταθμό
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση- διαμόρφωση παιδικού σταθμού έπαυλης Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045574 και συνολική δημόσια δαπάνη 400.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 309/30.01.2019 (Κωδ. ΝΑΙΓ83) Πρόσκλησης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: Δεν υποβλήθηκε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017, απαιτούμενο δικαιολογητικό από την πρόσκληση, για την αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης. Υποβλήθηκε Απόφαση Δημάρχου για την απ' ευθείας ανάθεση για την έκδοση αρχικού πιστοποιητικού και μελέτης "Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικού Μεγάρου".

Υποβλήθηκαν με ελλείψεις οι μελέτες και οι άδειες-εγκρίσεις που αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση. Η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να προκύπτει από τις προτεινόμενες επεμβάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, έτσι ώστε από αρχική κατάταξη κατηγορίας μικρότερης της Δ να προκύπτει τελικώς Κατάταξη κατηγορίας μεγαλύτερης της Β, σύμφωνα με την πρόσκληση.
Επίσης, δεν υποβλήθηκε Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ»