Γεώργιος Παχωπός: Ο Δωδεκανήσιος ερευνητής - γιατρός που αναχαίτισε τον καρκίνο

ΕΝΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΟΣ ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ: Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΝ

Να μελετηθούν οι πολύτιμοι σημειώσεις του
Ως εγνώσθη ενταύθα, απεβίωσεν εις Πειραιά ο γνωστός εκ Σύμης ερευνητής-ιατρός Γεώργιος Παχωπός, εις ηλικίαν 83 ετών.  Ο Γεώργιος Παχωπός είχεν αγωνισθή επιτυχώς κατά της επαράτου νόσου του καρκίνου αφιερώσας ολόκληρον την ζωήν του εις επιστημονικάς έρευνας εις το εργαστήριόν του, παρά το Χατζηκυριάκειον του Πειραιώς.

Ο Παχωπός, κατά τα τελευταία έτη και συγκεκριμμένως από του 1950 και εντεύθεν είχεν ανακαλύψει μέθοδον, την οποίαν ετήρει μυστικήν, διά της οποίας ανεκούφιζε τους πάσχοντας εκ καρκίνου και παρέτεινε την ζωήν των ετοιμοθανάτων επί 6-7 έτη. Ο ιατρός Παχωπός αναφέρεται, είχε χιλιάδες πτωχούς πελάτας, τους οποίους εθεράπευε δωρεάν, κρατών συνάμα πολυτίμους σημειώσεις, εις Ρόδον δε είχεν εκατοντάδες φίλους.

Τονίζεται εξ άλλου ότι είναι απαραίτητον όπως αι σημειώσεις του ιατρού αυτού, ο οποίος με πίστην ηγωνίζετο επιδιώκων την ανεκάλυψιν της θεραπείας του καρκίνου, μη αφεθούν να χαθούν, διότι θα ήτο δυνατόν να αποτελέσουν πολύτιμον βάσιν δι’ άλλους ερευνητάς εν Ελλάδι.

685 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ως ανεκοινώθη, ο Δήμος Ρόδου απασχολεί σήμερον εις τα Γραφεία, της Επιχειρήσεως και τα συνεργεία του 685 πρόσωπα. Συγκεκριμένως εις τα Γραφεία απασχολούνται 100 πρόσωπα, εις τον “Νιρέα” 60, εις τα Αποβατικά 4, εις το Συσσίτιον 10, εις τα Λουτρά 9, εις την ΕΔΥΡ 90, εις τον ΡΟΔΑ 125, εις την καθαριότητα 80, εις το Παγοποιείον 4, εις την συντήρησιν οδών 42, εις τα συνεργεία ψεκασμών 80, εις τον ηλεκτροφωτισμόν 6, εις τους κήπους και δενδροστοιχίας 45 και εις τα συνεργεία πλακοστρώσεων 30.

Μέγιστον μέρος των απασχολουμένων κατέχει μονίμους θέσεις. Σημειωτέον ότι ο Δήμος Ρόδου κατέχει από απόψε ως απασχολήσεως προσωπικού κ.λπ. την πρώτην θέσιν εις την Ελλάδα.


ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΔΕΜΕ ΔΙ’ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΕΤΕΡΩΝ 20 ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Ως πληροφορούμεθα, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης πρόκειται να καλέση εκ νέου εις Ρόδον κλιμάκιον της ΔΕΜΕ, διά την εξέτασιν ετέρων 20 νεανίδων, υποψηφίων διά την Σχολήν Οικοκυρικής προπαιδεύσεως διά την Αυστραλίαν.
Αι εν λόγω νεάνιδες, μη πληροφορηθείσα εγκαίρως τα της ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής, δεν κατώρθωσαν να προσέλθουν εγκαίρως εις την Επιτροπήν.

47.760 ΕΠΙΒΑΤΑΙ ΔΙΕΚΙΝΗΘΗΣΑΝΕΝΤΟΣ 7ΜΗΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΣ
Συμφώνως προς στατιστικάς του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, κατά το χρονικόν διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1959 μέχρι της 31ης Ιουλίου 1959, διεκινήθηκαν διά του λιμένος Ρόδου διά των Ελληνικών επιβατηγών ατμοπλοίων 47.760 επιβάται. Μεταξύ των επιβατών αυτών, συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί ξένοι τουρίσται, αφιχθέντες μέσω Πειραιώς.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ
Κύριε διευθυντά, εις το υπό ημερ. 6 Αυγούστου φύλλον της εφημερίδος σας είδαμεν σχόλιον με την επωνυμίαν “Τ’ Αφάντου διψούν”. Διατείνεσθε ότι υπάρχει άφθονο νερό, δυστυχώς εν τοιούτον δεν συμβαίνει παρ’ ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα διά μιαν επαρκή απόδοσιν νερού.
Εν τούτοις παρά τη λειψυδρίαν ταύτην ορθώς ομιλείτε διότι το νερό καταναλίσκεται εις άλλας εργασίας. Πράγματι, εκ του όλου ποσού ανερχομένου εις 1 1/2 ίντσας, καταναλίσκεται μια ίντσα, εις το παγοποιείον του κ. α. Βενετοκλή, πρώην Προέδρου της Κοινότητος.

ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 ΤΟΝΝΩΝ ΘΑ ΑΝΕΓΕΙΡΗ Η ΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Την παρελθούσαν εβδομάδα εγένετο η δημοπρασία διά την κατασκευήν υπό της ΑΤΕ μιας αποθήκης χωρητικότητας 1000 τόννων διά λιπάσματα και εφόδια. Σημειωτέον ότι διά πρώτην φοράν εις την νήσον μας εκτελείται τόσον σημαντικόν έργον το οποίον θα εξυπηρετήση πολύ τους γεωργούς μας.
Η έναρξις των εργασιών θα πραγματοποιηθή εντός του μηνός Αυγούστου.