«Κυνηγετική εκδρομή εφοπλιστών» οργανώνεται από τον Ωνάση στη Ρόδο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ Μ.Σ.

“ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ” ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΩΝΑΣΗ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ


Ο Έλλην μεγαλοεφοπλιστής εσχημάτισεν αρίστας εντυπώσεις

Ο γνωστός Έλλην μεγαλοεφοπλιστής Αριστ. Ωνάσης έμεινε καταγοητευμένος από την Ρόδο-σύμφωνα με ιδιαίτερες πληροφορίες-και ειδικότερα, ενθουσιάσθηκε κυριολεκτικά απ’ το “θαυμάσιο”, όπως το εχαρακτήρισε, τουριστικό χωριό του Μίρα-Μάρε. Απόδειξη των πληροφοριών αυτών και του ενθουσιασμού του βαθυπλούτου και συμπατριώτη μας, είναι το ότι ο κ. Ωνάσης εδήλωσε κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Ρόδο, ότι θα έλθη οπωσδήποτε τον Σεπτέμβριο συνοδευόμενος από εφοπλιστάς για κυνήγι στη Ροδιακή ύπαιθρο-για ένα “Κυνήγι Εφοπλιστών”.

Ας σημειωθή ότι ο κ. Ωνάσης, που και άλλοτε “κυνήγησε” στη Ρόδο, είχε μείνει και τότε ικανοποιημένος. Κατά την προ ημερών επίσκεψή του όμως, εκείνο που χάρηκε αφάνταστα, εκείνο που του άρεσε εκείνο που τριγύρισε απ’ άκρη σ’ άκρη κι εξέτασε μέχρι την παραμικρότερη του λεπτομέρεια, ήταν το “Μίρα-Μάρε”, το διαμάντι αυτό της Ρόδου, που οποιοσδήποτε το επισκέφθηκε έμεινε έκπληκτος, για την τελειότητά του και για την μοντέρνα εμφάνιση και συγκρότησή του.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ “ΑΣΠΑ”
ΔΕΝ ΕΞΕΠΕΜΦΘΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΟ S.O.S.

Υπό  του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου απεστάλη εις Αθήνας το πόρισμα των ανακρίσεων, εν σχέσει προς το ναυάγιον του μότορσιπ “Άσπα”, ανατολικώς της Ρόδου.
Συμφώνως προς το πόρισμα, καταλογίζεται αμέλεια εις τον πλοίαρχον και τον πρώτον μηχανικόν του σκάφους, οι οποίοι ηδύναντο να λάβουν και άλλα μέτρα πρόσφορα δια την διάσωσιν του σκάφους και επιπροσθέτως δεν εξέπεμψαν εγκαίρως το σήμα κινδύνου.

ΔΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΘΑ ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ Π. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7.-Ο υπουργός Παιδείας κ. Βογιατζής απηύθυνε εγκύκλιον προς τους Διευθυντάς των Παιδαγωγικών Ακαδημιών δια της οποίας γνωστοποιείται ότι κατόπιν αποφάσεώς του η εισαγωγή των μαθητών εις την Α’ τάξιν του Δημοτικού των σχολών τούτων θα γίνη κατόπιν κληρώσεως των υποβληθεισών αιτήσεων. Προς τούτο αι αιτήσεις εισαγωγής μαθητών θα γίνωνται μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, η δε κλήρωσις εντός δύο ημερών από της υποβολής των.
Η κλήρωσις θα ενεργήται υπό την εποπτείαν του Διευθυντού της Σχολής ενώπιον των γονέων παρά Επιτροπής εκλεγομένης υπ’ αυτών, δεκτοί δε προς εγγραφήν θα γίνωνται οι μαθηταί των οποίων οι λαχνοί θα εξαχθούν πρώτοι εκ της κληρωτίδος μέχρι της συμπληρώσεως του κεκανονισμένου αριθμού των εισακτέτων.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
Χθες δια του ατμοπλοίου “Μεντιτερράνεαν” ανεχώρησαν εις Πειραιά και εκείθεν δια Κέρκυραν οι ιστιοπλόοι του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου Αριστ. Γκίκας, Ιωαν. Γκρίκας και Β. Αντωνιάδης προκειμένου να λάβουν μέρος εις τους πανελληνίους αγώνας ιστιοπλοΐας. Οι αθληταί μας θα διαγωνισθούν με σκάφη “Κάιτνιγκ” και “Φιν” πιστεύεται δε ότι θα καταλάβουν και πάλιν τιμητικάς θέσεις.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον “Μεντιτερράνεαν” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα. Επίσης σήμερον αναμένεται να καταπλεύσουν το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν “Γεντίστβο”.

ΔΙΑ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Καλυθιών Ρόδου δια την κατασκευήν εξωτερικού υδραγωγείου της κοινότητος. Η δαπάνη δια το εν λόγω έργον προϋπελογίσθη εις 140.000 δραχμάς εκ των οποίων αι 100.000 δραχμαί καλύπτονται δια δανείου εκ του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων.