Θα ιδρυθεί τοπική επιτροπή χειροτεχνίας Δωδεκανήσου

ΠΟΛΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας εξ Αθηνών, εντός του προσεχούς μηνός θα καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα πολλαί μονάδες του Έκτου Αμερικανικού Στόλου της Μεσογείου, δι’ ολογοημέρου επισκέψεις εις Ρόδον. Κατά τας αυτάς επληροφορίας εντός του Σεπτεμβρίου θα φιλοξενούνται σκάφη των Ην. Πολιτειών ενταύθα καθ’ όλην την διάρκειαν του μηνός.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΕΝ ΡΟΔΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΘΕΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

Αύριον δια του αεροπλάνου της γραμμής αναμένεται να επιστρέψη εξ Αθηνών η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Επίσης μετά της Α.Σ. θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γ. Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας κ. Καρμίρης προκειμένου να μετάσχη συσκέψεως προς σύνταξιν του προγράμματος υποδοχής των Συνέδρων οι οποίοι θα μετάσχουν του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Της εν λόγω συσκέψεως θα μετάσχουν και καθηγηταί του Πανεπιστημίου.

ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΣΔ ΜΕΛΙ
ΕΠΩΛΗΘΗ ΕΙΣ ΙΔΙΩΤΗΝ

Ουδείς συνεταιρισμός μέχρι στιγμής εδήλωσεν ως είχε ζητηθή, ότι οι παραγωγοί μέλιτος της περιοχής του επιθυμούν να παραδώσουν μέλι εις την ενεργησομένην συγκέντρωσιν κατόπιν αυτού δε πιστεύεται ότι δεν θα γίνη τελικώς συγκέντρωσις. Κατά σχετικάς πληροφορίας, η έλλειψις ενδιαφέροντος οφείλεται εις το γεγονός ότι οι παραγωγοί επώλησαν το μέλι των εις έμπορον αντί 18,50 δρχ. κατά κιλόν.

ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Χθες την πρωΐαν, υπό την προεδρείαν του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, επραγματοποιήθη σύσκεψις με συμμετοχήν του κλιμακίου του Οργανισμού Χειροτεχνίας και διαφόρων παραγόντων της Ρόδου, με θέμα την κατάστασιν της Χειροτεχνίας εν Δωδεκανήσω. Κατά σχετικάς πληροφορίας, κατά την εν λόγω σύσκεψιν απεφασίσθη η διεξαγωγή ερεύνης ανά την Δωδεκάνησον προς διαπίστωσιν της σημερινής πραγματικότητος και προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν εισηγήσεις δια την ανάπτυξιν της Χειροτεχνίας. Εξ άλλου, υπό του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρη, υπεβλήθη πρότασις όπως συσταθή Επιτροπή Χειροτεχνίας με συμμετοχήν Τοπικών παραγόντων.

Προσκομίζεται άφθονος σίτος
Συνεκεντρώθησαν 586.362 κιλά

Ως ανεκοινώθη, μέχρι του παρελθόντος Σαββάτου είχον συγκεντρωθή εις τας αποθήκας της ΕΓΣΔ 586.362 κιλά σίτου. Η προσκόμισις σίτου συνεχίσθη και χθες ως ετόνισε δε εκπρόσωπος της ΕΓΣΔ, ο ρυθμός προσκομήσεως εμφανίζεται παραδόξως συνεχώς εντεινόμενος.

Εκομίσθησαν ποσότητες τροφίμων προς διανομήν εις όλα τα ιδρύματα
Υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, απεστάλησαν και παρελήφθησαν υπό του ενταύθα Κέντρου Προνοίας, διάφοραι ποσότητες τροφίμων, προς διανομήν εις τα φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα της νήσου. Τα αποσταλέντα είδη είναι 1036 σάκκοι, αλεύρου, 24 βαρέλια γάλατος εις κσόνιν, 55 σάκκοι ορύζης και 13 δοχεία μαργαρίνης. Κατά σχετικάς πληροφορίας ανάλογαι ποσότητες τροφίμων αποστέλλονται και εις το Γραφείον Προνοίας Κω, προς διανομήν εις τα ιδρύματα της Κω, της Καλύμνου και της Λέρου.