Περισσότερες μετοχές στην Leisure Holdings για την Amathus

Την πλειοψηφία του μετοχικού πακέτου της Leisure Holdings S.A απέκτησε η Amathus Public Limited με την απόκτηση του ποσοστού της Strawdale Limited,  το οποίο ανέρχεται σε 5,22%. Με αυτό το ποσοστό η εταιρεία ανέβασε το ποσοστό της σε 37,33%,  ενώ οι υπόλοιπο μέτοχοι της είναι η Claridge Public Limited με ποσοστό 30,87%, και η Lanitis E.C. Holdings Limited μαζί με τους ιδιώτες μέτοχους της με ποσοστό 26,58%.

Το τίμημα απόκτησης του πιο πάνω ποσοστού από την Amathus Public Limited ανέρχεται σε €179.282, πληρωτέο εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Υπενθυμίζεται πως το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Leisure Holding S.A. είναι το καθαρό υπόλοιπο που προέκυψε από την πώληση της εταιρείας Λάνδα ΑΞΤΕ, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου “Amathus Beach Hotel Rhodes”.  Το εν λόγω καθαρό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και θα διανεμηθεί στους μετόχους της Leisure Holding S.A. όταν θα έχουν εκπνεύσει οι διάφοροι περίοδοι των εγγυήσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Amathus Public Limited προς τον αγοραστή του εν λόγω ξενοδοχείου.

Το τίμημα που θα καταβάλει η Amathus Public Limited στην Osiris Limited είναι με έκπτωση 15% από την αναλογία της Strawdale Limited στο πιο πάνω αναφερόμενο καθαρό υπόλοιπο. Η Amathus Public Limited προβαίνει στην εν λόγω απόκτηση του ποσοστού της Osiris Limited για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της Leisure Holding S.A., δεδομένης της ανάληψης από μέρους της όλων των εγγυήσεων προς τον αγοραστή του ξενοδοχείου στη Ρόδο, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό τα διαθέσιμα κεφάλαια της Leisure Holding S.A. σε περίπτωση που θα υποχρεωθεί να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό ένεκα των εν λόγω εγγυήσεων. Με την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού η Amathus Public Limited θα αποκτήσει και τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της Leisure Holding S.A.

Η απόκτηση του ποσοστού της Strawdale Limited γίνεται με έκπτωση 15%, γεγονός που θα δημιουργήσει κέρδος για την Amathus Public Limited κατά τη διανομή του καθαρού υπολοίπου των κεφαλαίων της Leisure Holding S.A. νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση από τον αγοραστή του ξενοδοχείου.

Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη περίοδος εγγύησης που δόθηκε από την Amathus Public Limited προς τον αγοραστή του ξενοδοχείου της Ρόδου είναι τα 6 χρόνια, από τα οποία ήδη έχουν παρέλθει πέραν των 2 χρόνων και οποιεσδήποτε εκκρεμότητες είχαν παραμείνει, οι οποίες μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια αξίωση εναντίον της Amathus Public Γραφείο Γραμματέα Limited έχουν ήδη διευθετηθεί.  Η εκτίμηση του διοικητικού συμβουλίου της Amathus Public Limited για το θέμα αυτό είναι πως ο κίνδυνος είναι περιορισμένος.

(πηγή: “Kαθημερινή”