Ο διάσημος πιανίστας Γεώργιος Θέμελης στη Ρόδο

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΝ, Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο κ. ΖΑΝΝΗΣ

Η ύπαρξις του Ειδικού Δασμολογίου της Δωδεκανήσου ανεφέρθη ως αιτία απαγορεύσεως της εισαγωγής αλεύρων εις Δωδεκάνησον. Συγκεκριμένως, κατά σχετικήν συζήτησιν εις την Βουλήν, ο βουλευτής κ. Ε. ΖΑΝΝΗΣ διεμαρτυρήθη διότι το ειδικόν δασμολόγιον της Δωδεκανήσου απαγορεύει την εισαγωγήν αλεύρων διά το εκεί λειτουργούν εργοστάσιον μακαρονοποιΐας και επιτρέπει την εισαγωγήν ιταλικών μακαρονιών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ
Την πρωίαν της προσεχούς Κυριακής η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού και θα ωμιλήση. Κατ’ αυτήν θα παραστούν οι μετέχοντες του συνεδρίου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ: Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Αφίχθη εις Ρόδον μετά της συζύγου του ο διάσημος Έλλην πιανίστας κ. Γ. Θέμελης. 

Ως γνωστόν ο κ. Γ. Θέμελης είναι Δωδεκανησιακής καταγωγής διότι ο πατήρ του ήτο Λέριος, ο ίδιος δε εγεννήθη εις Κάϊρον. 

Ο Θέμελης εσπούδασεν εις Ωδείον των Παρισίων, όπου έλαβεν ως αριστούχος το Α’ Βραβείον. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ με εξαιρετικήν επιτυχίαν εις Γιοχάνεσμπουργκ, Ελιζαμπέτβιλ Κέϊπταουν, Κάϊρον και σε άλλα μέρη.

Είναι η δεύτερη φορά, όπου επισκέπτεται την Ρόδον συγκεκριμμένως δε, έδωσε πέρυσι εις το Εθνικόν Θέατρον ρεσιτάλ το οποίον εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν.

Μετά την Ρόδον ο κ. Θέμελης θα μεταβή εις Αθήνας, όστις θα δώση ρεσιτάλ εις το Θέατρον Ηρώδου του Αττικού κατά το φθινόπωρον δε θα μεταβή εις Γιουγκοσλαβίαν, Αυστρίαν και εις άλλα μέρη.
Π. ΣΙΤΕΣ

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΕΠΕΘΕΩΡΗΣΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ

Το απόγευμα χθες ανεχώρησε διά του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Παιδείας κ. Βογιατζής, συνοδευόμενος υπό της συζύγου του. Κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του ο κ. Υπουργός εξήτασε διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα, ιδιαιτέρως δε ενδιεφέρθη διά το πρόβλημα της Παλαιάς Πόλεως Ρόδου, το οποίον εξήτασεν επιτοπίως,  καλέσας προς τούτο και τον Διευθυντήν Αρχαιοτήτων του Υπουργείου κ. Παπαδημητρίου.

Χθες την πρωίαν ο κ. Υπουργός, συνοδευόμενος υπό του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου και του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη  επεσκέφθη τα αξιοθέατα της πόλεως, τους χώρους, όπου εκτελούνται έργα διά κυβερνητικών πιστώσεων και το Ανάκτορον του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών, το οποίον συμφώνως προς επιθυμίαν του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή θα διαρρυθμισθή καταλλήλως διά να καταστή έδρα Διεθνών Συνεδρίων.

Εν συνεχεία, ο κ. Υπουργός μετά του Νομάρχου και του Δημάρχου περιηγήθησαν πεζή την Παλαιάν Πόλιν, όπου είχον την ευκαιρίαν να συζητήσουν με διαφόρους πολίτες.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΧΟΡΟΥ ‘ΜΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΡΙΑ’ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΙΣ ΚΩ ΝΕΑΡΑ ΑΘΗΝΑΙΑ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Κατά την διάρκειαν χοροεσπερίδος, οργανωθείσης υπό του Συλλόγου “Ανταγόρας” εις το τουριστικόν περίπτερον Κω, εξελέγη “Μις Παραθερίστρια Κω 1959” η δις Αμαλία Ρόζη εξ Αθηνών. Εις αυτήν προσεφέρθησαν πλούσια δώρα, παρά των κ.κ. Μπακάλογλου, Χατζηδιαμαντή και Μουζουράκη.

ΑΥΣΤΗΡΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας εκλήθησαν άπαντες οι εστιάτορες και καφεζυεστιάτορες Ρόδου και συνεστήθη αυστηρώς εις αυτούς η τήρησις των διατάξεων των ωρών εργασίας και της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του προσωπικού αυτών επειδή κατά τον διενεργηθέντα έλεγχον διεπιστώθησαν ωρισμέναι υπερβασίαι. Επίσης ανεκοινώθη εις αυτούς ότι τυχόν παράβασις θα τιμωρείται αυστηρώς.