Οι 25 νέοι Δωδεκανήσιοι δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1959

ΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 25 ΝΕΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

15 ΘΗΛΕΙΣ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΚΑΙ 10 ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορούμεθα ότι εις το καταρτισθέν διάταγμα διά τον διορισμόν δημοδιδασκάλων συμπεριλαμβάνονται και 25 Δωδεκανήσιοι, ήτοι 15 θήλεις και 10 άρρενες.

Εξ αυτών διορίζονται εις τας τρεις Εκπαιδευτικάς Περιφερείας Δωδεκανήσου αι εξής: Πηνελόπη Κατσαρά, Ελένη Παπαντωνίου, Μοσχούλα Καλογήρου, Ελένη Βασιλειάδου, Άννα Λάμπρου, Αικατερίνη Αντωνόγλου, Φανερωμένη Κακιά, Ειρήνη Καραντάνη, Ελευθερία Αγαπητού, Μαρία Τακτικού, Αργυρώ Χατζηδημητρίου, Αθανασία Παπανικολάου, Μαρία Βολονάκη, Ευδοξία Καμπουράκη και Ζωή Ταχλιαμπούρη. Σημειωτέον ότι αι 4 πρώται απεφοίτησαν εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας το 1956 αι δε υπόλοιποι 11 απεφοίτησαν το 1957.

Οι διοριζόμενοι εξ άλλου άρρενες τοποθετούμενοι εκτός Δωδεκανήσου είναι οι εξής: Νικόλαος Πρεάρης, Ιωάννης Σαρίκος, Νικόλαος Σκουλής, Μιχαήλ Γερασκλής, Σάββας Σαββάκης, Βασίλειος Πακίδης, Αλέξανδρος Πλαστρούντης, Δημήτριος Λυριστής, Γεώργιος Κακιού και Εμμ. Βασιλότος.

Με τους διορισμούς αυτούς εξαντλείται ο πίναξ των αδιορίστων δημοδιδασκάλων Δωδεκανήσου διά μεν τους άρρενας μέχρι και των αποφοιτησάντων το 1955, διά δε τας θήλεις μέχρι και του 1957.

3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥΣ
Εις τον διεξαγόμενον ποδηλατικόν αγώνα Αθηνών-Θεσσαλονίκης αποστάσεως 615 χιλιομέτρων μετέχουν και τρεις Δωδεκανήσιοι ποδηλάται, οι: Φωτούλης, Τηλιακός και Σαντόρε.
Κατά τα διεξαχθέντα δύο “ετάπ” ο Φωτούλης ετερμάτισε 10ος και 12ος επί 30 συμμετοχών, ο Τηλιακός 18ος και 22ος και ο Σαντόρε 23ος και 19ος.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΣΑΜΟΥΝ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ
Απέπλευσε προχθές τας πρώτας πρωινάς ώρας εκ Ρόδου η θαλαμηγός του τέως προέδρου του Λιβάνου κ. Σαμούν, μετά διήμερον παραμονήν ενταύθα, κατευθυνομένη εις Βηρυττόν. Προ της αναχωρήσεως του σκάφους, επεσκέφθη τον άλλοτε Πρόεδρον του Λιβάνου ο Κεντρικός Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και τον απεχαιρέτησεν, επ’ ευκαιρία δε ο κ. Σαμούν εξέφρασε την χαράν του διά την επίσκεψιν ανά τας ελληνικάς νήσους την οποίαν επραγματοποίησε και τας ευχαριστίας του διά την φιλοξενίαν την οποίαν εύρε εις την Ελλάδα.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝ ΡΟΔΩ
Χθες την πρωίαν επεσκέφθησαν τον Διευθυντήν της Νομαρχίας κ. Βόνδαν οι επικεφαλής των ευρισκομένων ενταύθα 120 εκδρομέων εκ Μούγλων Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και ανώτεροι υπάλληλοι της Τουρκικής Νομαρχίας Μούγλων.
Οι επικεφαλής των εκδρομέων εξέφρασαν προς τον κ. Διευθυντήν της Νομαρχίας τας θερμότατας ευχαριστίας των διά την υποδοχήν των εις Ρόδον και διά την αδελφικήν φιλοξενίαν που συνήντησαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΝ
Υπό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ροδοπούλου απεστάλη προς τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην έγγραφον, διά του οποίου εκφράζονται θερμόταται ευχαριστίαι, διά την συμβολήν του κ. Δημάρχου εις την υπό της Βουλής φιλοξενίαν 10 Γάλλων βουλευτών εις την Ρόδον.

ΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙ’ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ως ανεκοινώθη εκ του Επιμελητηρίου, διάφοροι Εμπορικοί Οίκοι της Αιγύπτου ενδιαφέρονται διά την εισαγωγήν εις την χώραν των εξ Ελλάδος τροφίμων και διά την εξαγωγήν εξ Αιγύπτου εις την χώραν μας λαχανικών, ανθέων, κρομμύδων και ορύζης.  Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του Επιμελητηρίου. Επίσης πληροφορίαι παρέχονται διά το ενδιαφέρον Γερμανικού Οίκου της Στουτγάρδης ενδιαφερομένου διά την εισαγωγήν εις Γερμανίαν παπλωμάτων, κουβερτών και ειδών ταξειδίων και κατασκηνώσεων.