Στη Ρόδο δύο φορτηγά σκάφη του Έκτου Αμερικανικού Στόλου

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΤΗΝ 25ην ΚΑΙ 29ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατ’ εγκύρους πληροφορίας, κατά τα τέλη του τρέχοντος μηνός αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον δύο σκάφη φορτηγά, της δυνάμεως του Έκτου Αμερικανικού Στόλου.

Το έν εξ αυτών θα καταπλεύση την 25ην τρέχοντος και θα παραμείνη μέχρι της 1ης Νοεμβρίου, το έτερον δέ θα καταπλεύση την 29ην τρέχοντος και θα παραμείνη μέχρι της 3ης Νοεμβρίου.

Ως γνωστόν, την 7ην Νοεμβρίου και την 13ην αναμένονται να καταπλεύσουν αντιστοίχως το αεροπλανοφόρον “Σαρατόγκα” και το καταδρομικόν “Ντεμόϊνς” συνοδευόμενα υπό μικροτέρων σκαφών.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΓΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Εντός της εβδομάδος αναχωρεί εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, προκειμένου να αντιπροσωπεύση την Δωδεκάνησον εις την Συνέλευσιν της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
Ο Δήμαρχος Ρόδου θεωρείται πιθανώτατον ότι θα εκλεγή μέλος της Διοικήσεως της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.

Η ΑΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΙΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Υπό της Αγροτικής Τραπέζης εξεδόθη ανακοίνωσις, διά της οποίας τονίζεται ότι η Τράπεζα και κατά το νέον καλλιεργητικόν έτος θα χορηγήση κάθε είδους δάνεια διά την αύξησιν της παραγωγής και την βελτίωσιν του βιοτικού επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών. Περαιτέρω συνιστάται εις τους οφείλοντας παραγωγούς όπως σπεύσουν και εξοφλήσουν τα δάνειά των διά να δυνηθή ούτω η Αγροτική Τράπεζα να συνεχίση την προσπάθειάν της δι’ ενίσχυσιν της προόδου της γεωργίας.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
Ως ανεκοινώθη ο Πρόεδρος της ΑΕΚ Αθηνών διά τηλεγραφήματός του προς την ΕΠΣΔ εγνώρισε ότι η ομάς του δεν δύναται να αγωνισθή εις Ρόδον την προσεχή Πέμπτην. Ούτω την προσεχή Πέμπτην θα λάβη χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον υπό το φως των προβολέων τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων Διαγόρα, Δωριέως, Πεισιρόδου Ατρομήτου, ΑΕΠ και Φοίβου. Έκαστος αγών θα είναι διαρκείας 25 λεπτών αι ομάδες δέ θα χρησιμοποιούν 11 παίκτες. Ως ανεκοινώθη ο κ. Νομάρχης ηθλοθέτησε βαρύτιμον κύπελλον.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, υπενθυμίζεται εις τους σιτοπαραγωγούς ότι σήμερον Τρίτην, θα εγκατασταθή εις τας αποθήκας της Ενώσεως συνεργείον Παραλαβής σίτου, το οποίον θα δεχθή και θα παραλάβη σιτοφορτία καθυστερησάντων παραγωγών. Διευκρινίζεται ότι πέραν της αύρον, δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά σιτοφορτία διά την συγκέντρωσιν και επομένως όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται πρέπει να σπεύσουν.