Ειδικός σύμβουλος στο δήμο Ρόδου για θέματα οικονομικής ανάπτυξης

Ειδικό σύμβουλο για θέματα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, σκοπεύει να προσλάβει ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα οικονομικής διοίκησης, αναπτυξιακής στρατηγικής, οικονομικής ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) με την προσκόμιση
- πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
- πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές
- πιστοποιητικού υγείας και φυσικής καταλληλότητας
- πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

β) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι με κατεύθυνση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη ή/και τα οικονομικά της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομική διοίκησης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

δ) Εμπειρία σε οργανισμούς ΟΤΑ τουλάχιστον πέντε (5) ετών με οποιαδήποτε σχέση, η οποία αποδεικνύεται με χωριστή βεβαίωση, στην οποία δηλώνονται ο Ο.Τ.Α., το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ε) Να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου «first certificate - level B2».

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Σύμβουλος ενδέχεται να συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών, εφόσον δεν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.