Διορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος στον δήμο της Σύμης

Με απόφαση του δημάρχου Σύμης κ. Ελ. Παπακαλοδούκα, ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος ο κ. Βασίλειος Τσαβαρής.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

• Ορίζει τον κ. Τσαβαρή Βασίλειο του Δημητρίου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο χωρίς αμοιβή, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, υπεύθυνο του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού.

• Εξουσιοδοτούμε αυτόν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου σχετικών εγγράφων ή άλλων πράξεων για τις αρμοδιότητες του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού.

• Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή και ανάρτησή της στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας”.