Έρχεται στη Ρόδο ο Νιάρχος - Είναι λάτρης του νησιού

Ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ 

ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ - ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Ο γνωστός Έλλην μεγαλοεφοπλιστής κ. Σταύρος Νιάρχος, συμφώνως προς επιστολήν του, πρόκειται να έλθη κατά τα τέλη της εβδομάδος εις την Ρόδον, επιβαίνων ενός εκ των γιώτ του. Ο κ. Νιάρχος τονίζει εις την επιστολήν του ότι λυπείται πολύ διά το δημιουργηθέν εις βάρος του ζήτημα εκ της παραιτήσεως μέλους του Κυνηγετικού Συλλόγου και ότι ελπίζει να αρθή η παρεξήγησις διότι υπεραγαπά την Ρόδον.

Ως γνωστόν, πρό καιρού είχεν υποβάλει παραίτησιν ο κ. Ιωαννίδης, με το αιτιολογικόν ότι κυνηγοί συγκεντρώνουν θηράματα εις Ρόδον, τα οποία μεταφέρονται εις την Σπετσοπούλαν του κ. Νιάρχου. Ο κ. Νιάρχος σχετικώς αναφέρει ότι κατόπιν υπουργικής αδείας μετέφερεν εκ Ρόδου εις Σπετσοπούλαν 12 λαγούς και 14 πέρδικας διά να πολλαπλασιασθούν εκεί. Τέλος ο κ. Νιάρχος υπόσχεται ότι θα επιστρέψη και τους λαγούς και μάλιστα εις μεγαλύτερον αριθμόν από εκείνους που είχε παραλάβει πρό καιρού.

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ 5 ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 23. Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού κ. Κωτιάδη υπεγράφη απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών διά την προικοδότησιν νεανίδων εργατριών της Καπνοβιομηχανίας. Αι υποψήφιαι είναι 5, οι γάμοι θα τελεσθούν εντός των ημερών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Υπό του Γαλλικού Οργανισμού “Ελευθέρα Τέχνη” απεστάλη προς τον εν Ρόδω διαμένοντα ζωγράφον Γιώργον Ζιδιανάκην επιστολή, διά της οποίας καλείται όπως μετάσχη διά 2 έργων του εις το ελληνικόν τμήμα του Διεθνούς Σαλόν το οποίον θα ανοίξη τον Δεκέμβριον εις τας αίθουσας του Γκραντ Παλαί των Παρισίων. Εις την έκθεσιν αυτήν θα μετάσχουν δι’ έργων των 1500 καλλιτέχναι εκ 15 χωρών.

Εις την προς τον καλλιτέχνην επιστολήν τονίζεται ότι από εκτίμησιν προς το έργον του και προς την προσφοράν του εις τον κόσμον της Τέχνης ο Οργανισμός θα δεχθή με μεγάλην χαράν την συμμετοχήν του εις την Έκθεσιν. Σχετικώς ο κ. Ζιδιανάκης ανεκοίνωσεν ότι θα αποστείλη εις Παρισίους δύο ελαιογραφίας και δύο ανάγλυφα έργα του.

ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ
Με επιτυχίαν συνεχίζονται αι παραστάσεις εις Ρόδον του θιάσου Δόξα-Βερώνη-Μανέλλη και Θεοφανίδη, εις το Δημοτικόν Θέατρον.

Το άρτιον συγκρότημα παρουσιάζει καθημερινώς εις δύο παραστάσεις, επιθεωρήσεις διακεκριμένων Ελλήνων συγγραφέων, αι οποίαι προκαλούν ενθουσιασμόν μεταξύ των θεατών. Ο θίασος ως ανεκοινώθη, θα συνεχίση τας παραστάσεις του μέχρι και της προσεχούς Κυριακής. Εν τω μεταξύ, η εισπρακτική κίνησις του θεάτρου, είναι μέχρι σήμερον ικανοποιητική.

ΓΥΡΙΣΜΑ ΦΙΛΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη εκτός των Αμερικανικών και Ελληνικών κινηματογραφικών Εταιρειών, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον διά το γύρισμα ταινιών εις Ρόδον και δύο Γερμανικαί Εταιρείαι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναγγελθή τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, όμως ότι το θέμα θα λήξη αισίως.