Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου

Σειρά αρμοδιοτήτων μεταβιβάστηκαν στον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χρήστο Ευστρατίου, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε
Μεταβιβάζουμε στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο του Στέλιου με ΑΔΤ ΑΜ448954, πλέον των αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ.3 του ν.3852/2010, τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1) Του τομέα Περιβάλλοντος για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του άρθρου 15 του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για τα θέματα αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου (άρθρο 40 του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

3) Την αρμοδιότητα διαχείρισης των οχημάτων (αυτοκίνητα και μηχανήματα έργων) της Π.Ε.Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την υπογραφή των σχετικών πράξεων όπως ενδεικτικά αναγράφονται κατωτέρω:
- Δελτία κίνησης και διαταγές πορείας
- Αποφάσεις επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών που έχουν σχέση με τη λειτουργία των οχημάτων (αναλώσιμα και μη)
- Προμήθεια καυσίμων
- Αποφάσεις διάθεσης οχημάτων
- Υποβολή αιτημάτων για την παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού
- Υποβολή αιτημάτων για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων από ιδιώτες εθελοντές κατά την αντιπυρική περίοδο καθώς και για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών.
- Υποβολή αιτημάτων για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

4) Την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.

5) Τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπεριφερειάρχη προς τον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ”