Ο Νιάρχος βρίσκεται στη Ρόδο για κυνήγι μαζί με το ζεύγος Ροκφέλερ

ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΤΟΥ “ΚΡΕΟΛΗ”

Ο κ. Νιάρχος ευρίσκεται δια κυνήγι εις Ρόδον

ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ


Ο κ. Νιάρχος, συμφώνως προς υπόσχεσίν του, έφθασε προχθές αργά την νύκτα εις Ρόδον, επιβαίνων, του τριϊστίου γιώτ του “Κρεολή”, το οποίον, ηγκυροβόλησεν εις τον Εμπορικόν λιμένα Ρόδου. Μετά του κ. Νιάρχου συνεπιβαίνουν του “Κρεολή” η σύζυγός του (αδελφή της Κας Τίνας Ωνάση) ως και ο κ. Στήβεν Ροκφέλλερ μετά της συζύγου του.

Χθες την πρωΐαν ο κ. Νιάρχος εξήλθε του σκάφους και μεταβάς εις το αεροδρόμιον επέβη ειδικού αεροπλάνου, το οποίον τον μετέφερεν εις Ηράκλειον Κρήτης, απ’ όπου επανήλθε το απόγευμα. Σήμερον εξ άλλου, κατά πάσαν πιθανότητα ο κ. Νιάρχος μετά των φίλων του θα πραγματοποιήσουν κυνηγετικήν εκδρομήν.
Σημειωτέον τέλος, ότι ως ετόνισεν ο Έλλην εφοπλιστής, θα τηρήση την υπόσχεσίν του περί επιστροφής των λαγών κ.λπ. που μετέφερεν εις Σπετσοπούλαν κατά τα τέλη της κυνηγετικής περιόδου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΟΙ ΡΟΔΙΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

- Υπό του γνωστού δημοσιογράφου κ. Νικολάου Βερυκίου προετοιμάζεται η έκδοσις ενός βιβλίου υπό τον τίτλον “Ροδίτικοι περίπατοι”. Εις το βιβλίον αυτό εξ 160 και πλέον σελίδων ο κ. Βερύκιος θα συγκεντρώση και θα παρουσιάση ομιλίας μεταδοθείσας εκ του ραδιοσταθμού Ρόδου, αι οποίαι περιγράφουν την ζωήν εις Ρόδον, διάφορα τοπία και την ατμόσφαιραν μεταξύ ονείρου και πραγματικότητος πριν κυριαρχεί εις το νησί. Το βιβλίον αυτό θα κυκλοφορήση πλαισιούμενον από πρωτοτύπους φωτογραφίας.

40 ΞΕΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
- Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, 40 περίπου ξένοι ζωγράφοι διήλθον εκ Ρόδου κατά το διαρρεύσαν θέρος και εφιλοξενήθησαν εις το κτίριον της άλλοτε Σχολής Καλών Τεχνών. Άπαντες οι εν λόγω ζωγράφοι ησχολήθησαν με την φιλοτέχνησιν πινάκων που απεικονίζουν διάφορα τοπεία της Ρόδου.

ΞΕΝΩΝ ΔΙΑ 50 ΑΘΛΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Εντός της προσεχούς εβδομάδος συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν θα αρχίσουν αι εργασίαι διαρρυθμίσεως κτιρίου του εθνικού Σταδίου Ρόδου εις ξενώνα, κατάλληλον δια την φιλοξενίαν 50 αθλητών. Επίσης, εις το υπό διαρρύθμισιν κτίριον, θα εγκατασταθούν και τα Γραφεία της Διευθύνσεως του Σταδίου.

Κεραυνός εις Καστελλόριζον κατέκαυσε τα έπιπλα οικίας προ ημερών
Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου κατά την πτώσιν κεραυνού προ ημερών εις οικίαν Καστελλορίζου, κατεκάησαν τα έπιπλα της οικίας. Η πτώσις κεραυνού εσημειώθη προ ημερών όταν έπεσαν εις την νήσον μας ραγδαίαι βροχαί.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Από της πρωΐας χθες ήρχισαν εις άπαντα τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου τα μαθήματα του νέου σχολικού έτους. Εις συγκεντρώσεις των μαθητών και των μαθητριών την πρωΐαν οι γυμνασιάρχαι ωμίλησαν ευχηθέντες δια το νέον έτος και δώσαντες οδηγίας προς ομαλήν λειτουργίαν των σχολείων.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: Υπό του δημοτικού συμβουλίου της νήσου μας απεφασίσθη τροποποίησις του προϋπολογισμού 1959 του Δήμου Αστυπαλαίας. Εν τω μεταξύ με γοργόν ρυθμόν συνεχίζονται ενταύθα τα εκτελούμενα δια κυβερνητικών πιστώσεων έργα.

- ΛΕΙΨΟΙ: Εντός των ημερών θα αρχίσουν εις Λειψούς αι εργασίαι επισκευής του Ταχυδρομικού Γραφείου της νήσου μας. Την σχετικήν πίστωσιν θα διαθέση το Νομαρχιακόν Ταμείον Δωδεκανήσου.

- ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Δια πιστώσεως της Νομαρχίας θα αρχίσουν εντός των ημερών αι εργασίαι επισκευής και συντηρήσεως της οδού Μασουρίου-Ιερού Χωρίου Καλύμνου.

- ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Υπό του Επάρχου Καλύμνου εζητήθη η έγκρισις δια την πρόσληψιν οδοσυντηρητών δια το οδικόν δίκτυον της νήσου. Σχετική απόφασις αναμένεται να ληφθή υπό του Συμβουλίου του Νομαρχιακού Ταμείου.