Αναχωρούν από τη Ρόδο ο Εθνάρχης Μακάριος και ο Γρίβας μετά τον τερματισμό των συνομιλιών

Μετά τον τερματισμόν των συνομιλιών

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΓΡΙΒΑΣ
Σήμερον αναχωρεί εκ Ρόδου επιστρέφων αεροπορικώς εις την Κύπρον, δι’ εκτάκτου αεροπλάνου, ο Εθνάρχης Μακάριος μετά των μελών της συνοδείας του.

Επίσης σήμερον θα αναχωρήση ατμοπλοϊκώς και ο κ. Γρίβας.
Χθες την 7ην εσπερινήν, ο Δήμος Ροδίων έδωσε δεξίωσιν εις το ξενοδοχείον των Ρόδων προς τιμήν του Εθνάρχου και του κ. Γρίβα.

Εις την δεξίωσιν παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου, ο κ. Νομάρχης, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Ανώτερος Διοικητής και άλλοι επίσημοι, κατ’ αυτήν δε ο Δήμαρχος προσέφερε δύο αναμνηστικά λευκώματα εχορεύθησαν υπό νεανίδων Ροδιακοί χοροί και απηγγέλθη ποίημα υπό του αγωνιστού Σαμψών.

Ομιλήσας ο Εθνάρχης ετόνισεν ότι είναι βαθύτατα συγκεκινημένος διότι πατεί τα Ιερά Ελληνικά χώματα και ότι η νέα Πολιτεία κτίζεται επί του αρχαίου Κυπριακού πολιτισμού και επί της παραδόσεως. Η Κύπρος -εδήλωσεν- είναι σήμερον Ελευθέρα.

Απευθύνω χαιρετισμόν του Κυπριακού λαού προς τον Ελληνικόν.  Η Ρόδος προσεφέρθη πάλιν ως χρυσούς κρίκος των σχέσεων της Κύπρου με την Ελλάδα διά την δημιουργίαν αρρήκτου αρραβώνος ενότητος, συμπνοίας και ειλικρινούς συνεργασίας με τον στρατηγόν Διγενή.

Εν συνεχεία, ο κ. Γρίβας ετόνισεν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός δι’ έναν λαόν από την εσωτερικήν διαμάχην και ότι ο Μακαριώτατος θα έχη την αμέριστον συμπαράστασίν του.

Επίσης ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη διά την συμφωνίαν.

Σημειωτέον ότι αιφνιδίως ενώ ομίλει ο κ. Γρίβας ηκούσθη μια φωνή: “Σε θέλουμε στρατηγό για τους εθνικούς αγώνας. Ο Ελληνικός λαός δεν σε θέλει πολιτικόν”.
 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Ο Εθνάρχης απέστειλε προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν εις απάντησιν μηνύματος τηλεγράφημα ευχαριστιών διά τας ευχάς του τάς οποίας “βαθύτατα εκτιμά”.


ΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΙ ΧΘΕΣ ΕΝ ΡΟΔΩ ΕΠΙ ΗΜΙΣΕΙΑΝ ΩΡΑΝ ΕΠΝΙΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Βροχοθύελλα ενέσκηψε χθες ολίγον προ της μεσημβρίας εις Ρόδον, η οποία αν και διήρκεσεν επί ημίσειαν περίπου ώραν, είχεν ως τραγικόν αποτέλεσμα τον πνιγμόν Αμερικανού βατραχανθρώπου.
Περί την 11.30 π.μ. εσημειώθησαν χθες σφοδρότατοι άνεμοι, οι οποίοι εσήκωσαν μεγάλα κύματα, μετ’ ολίγον δέ ήρχισεν η πτώσις ραγδαιοτάτης βροχής. Συνεπεία των ανέμων εθραύσθησαν εις την Β.Δ. πλευράν της Ρόδου μικροί κλώνοι, εκ της βροχής δε, πρώτης του φθινοπώρου, προεκλήθη ανωμαλία εις την κίνησιν της πόλεως.

ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΛΕΜΒΟΙ
Ευθύς ως εκόπασε, περί την 12ην μεσημβρίαν, η κακοκαιρία, το Λιμεναρχείον εδοποιήθη ότι τρεις λέμβοι αλιέων και αναψυχής ευρισκόμενοι έξωθι του Εμπορικού λιμένος, εκινδύνευον. Πάραυτα ο Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης απέστειλε συνεργείον διασώσεως με επικεφαλής τον υπολιμενάρχην κ. Κατεβαίνην, το οποίον διά της υπηρεσιακής ακάτου έσπευσε, ανεύρε τας λέμβους και τας ερυμούλκησεν μέχρι του λιμένος.

ΕΠΝΙΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ολίγον αργότερον διεδόθη ότι είχε πνιγή έν άτομον εκ Ρόδου. Κατόπιν τούτου, η λιμενική άκατος, βοηθούμενη από αμερικανικάς συνέχισε τας ερεύνας, πράγματι δε ανευρέθη και ανεσύρθη πνιγμένος ένας Αμερικανός βατραχάνθρωπος, ο οποίος προφανώς ενώ ησκείτο, δεν κατώρθωσε να αντιπαλαίση προς τα κύματα.