Βυθίστηκε σπογγαλιευτικό μεταξύ Κρήτης και Αστυπάλαιας

ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΝΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καλύμνου εβυθίσθη ενώ επέστρεφεν εις Κάλυμνον μεταξύ Κρήτης και Αστυπαλαίας το Καλυμνιακόν σπογγαλιευτικόν “Μαρία” νηολογίου Ρόδου 10. Σκηναί παραφροσύνης έλαβον χώραν επί του σκάφους, ευρισκομένου εις ανοικτόν πέλαγος, όταν διεπιστώθη η ύπαρξις ρήγματος εις τα ύφαλα αυτού. 

Οι οκτώ επιβαίνοντες παρά τας προσπαθείας δεν κατώρθωσαν να διασώσουν το σκάφος και το φορτίον 2750 οκάδων σπόγγων, προϊόν πολυμήνου κοπιώδους και επικινδύνου εργασίας εις Αφρικήν. Ούτοι διεσώθησαν κολυμβώντες και περισυνελλέγησαν υπό ετέρου σκάφους. 

ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ, 16 (του ανταποκριτού μας). Όλοι οι μαθηταί του Γυμνασίου Σύμης παραπονούνται ότι το Γυμνάσιόν των στερείται καθηγητών Σωματικής Αγωγής και Ξένων Γλωσσών και ζητούν την άμεσον πλήρωσιν των κενών θέσεων. Σημειωτέον ότι οι μαθηταί πληρώνουν τώρα διά να μάθουν Αγγλικά, άλλοτε εργάτας, εργασθέντας εις Αμερικήν, οι οποίοι όμως δεν δύνανται να διδάξουν συστηματικώς. 
Μ. ΣΚΑΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΓΜΑΧΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ “ΤΕΡΡΑΙΝ” Α.Ο.Ν. ΠΥΓΜΑΧΙΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Αύριον την 6.30 εσπερινήν, ως ανήγγειλεν ο Πρόεδρος του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου, θα διεξαχθούν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρρόδου 6 πυγμαχικαί συναντήσεις μεταξύ Ροδίων και Αμερικανών πυγμάχων, του ναυλοχούντος εις τα ροδιακά ύδατα καταδρομικού “Μπόστον”.

Την εκδήλωσιν θα πλαισιώση Αμερικανική μπάντα, κατά την διάρκειαν δε αυτής θα γίνη και η τελετή απονομής των επάθλων εις τους διακριθέντας αθλητάς του Πυγμαχικού Ομίλου.

Επίσης την εκδήλωσιν θα πλαισιώση το φωνητικόν συγκρότημα Τρίο Τέξας και συγκρότημα ηλεκτρονικής κιθάρας. 

Οι Αμερικανοί πυγμάχοι είναι οι: Φέρρον, Κράους, Χάρλεϋ, Φλούντ, Σκαίηλις, Μπόουλιγκ, Στιούαρτ και Μπράουν, βάρους από 185 μέχρις 145 πάουντς. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 4ΕΤΙΑΝ ΤΟΥ
Υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη απεστάλη προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν, το ακόλουθον τηλεγράφημα: “Επί τη συμπληρώσει τετραετίας από της αναλήψεως της διακυβερνήσεως της Χώρας παρ’ υμών συγχαίρομεν και εκφράζομεν προς την Ημετέρα Εξοχότητα τας ειλικρινείς μας ευχάς διά την ολοκλήρωσιν των ευγενικών σας προσπαθειών”.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ “ΝΙΡΕΥΣ”
Ανεχώρησε χθες την μεσημβρίαν διά του ατμοπλοίου, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης προκειμένου να μετάσχη του Συνεδρίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. Προ της αναχωρήσεώς του ο κ. Δήμαρχος ανεκοίνωσεν ότι η Κυβέρνησις θα ενισχύση διά σημαντικών ποσών τον Δήμον, διά την ολοκλήρωσιν των Τεχνικών Σχολών “Νιρεύς”, ούτως ώστε να γίνουν από πάσης απόψεως αι καλύτεραι της χώρας. Ήδη, ετόνισεν ο κ. Δήμαρχος η Κυβέρνησις διέθεσεν 600.000 δραχμάς διά τας Σχολάς, ο Πρόεδρος δέ της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής υπεσχέθη ότι εντός του 1960 θα διαθέση διά τας Σχολάς μεγάλο ποσόν εκ των Δημοσίων Επενδύσεων.