Κώστας Ταρασλιάς: Να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία οι δημότες

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους και ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Ταρασλιάς καλεί όλους τους δημότες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. 

Ενημερώνοντας σχετικά ο κ. Ταρασλιάς, ως εκπρόσωπος Τύπου της Δημοτικής Αρχής, είπε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα για όσους έχουν οφειλές προς τον Δήμο να μπορέσουν να τις εξοφλήσουν με δόσεις αφού παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής στη ρύθμιση από 16 Σεπτεμβρίου που ήταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται οφειλές μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου του 2019 και η δυνατότητα που δίνεται για την εξόφλησή τους φθάνει μέχρι και τις 100 δόσεις ενώ ανάλογα θα μειώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. 

Και δήλωσε ο Αντιδήμαρχος: «Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, οπότε να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Και είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Ήδη, αυτό είναι μια νομοθετική ρύθμιση που ισχύει σε όλους τους δήμους της χώρας και είναι σημαντικό και οι Ροδίτες να γνωρίζουν ότι τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, ώστε να μπορέσουν και αυτοί μέσα στη δύσκολη οικονομική περίοδο, να ρυθμίσουν με τον ευνοϊκότερο τρόπο γι’ αυτούς τις οφειλές που έχουν».

Σημειώνεται ότι μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα χρέη προς τον Δήμο, δηλαδή και προς τη ΔΕΥΑΡ. 
Αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου της Ρόδου: 
«Σας ενημερώνουμε ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως 31 Δεκεμβρίου 2019, η ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, άρθρα 110 έως 117 του Ν. 4611/2019, ο οποίος ίσχυε έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν, έως και τις 29/11/2019, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους και να τύχουν απαλλαγής κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τις δόσεις αποπληρωμής που θα αιτηθούν. 

Συγκεκριμένα:
α) Εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), 
γ) από είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δ) από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και 
ε) από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια και ο οφειλέτης δενέχει δικαίωμα επανένταξής του σε αυτή. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους καινα ενταχθούν αρχικά στη ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31/12/2019, στο τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, που βρίσκεται επί της οδού Εθελοντών Δωδεκανησίων 42, ώρες 07.30 έως 13.30. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2241044357, 2241044363 και 2241044380».