350 Ισραηλινοί τουρίστες επισκέφθηκαν την πόλη της Ρόδου

ΑΡΚΕΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Οι ιδιοκτήται πέντε καγκαβών της νήσου μας αναμένουν κατ’ αυτάς αδείας, δια να εξέλθουν προς σπογγαλιείαν ανά τα ελληνικά παράλια. Ούτοι θα εργασθούν καθ’ όλην την διάρκειαν του χειμώνος και μέχρι του προσεχούς Μαΐου. Εν τω μεταξύ, αναμένεται ότι κατά το προσεχές έτος θα εκκινήσουν αρκετά σπογγαλιευτικά της νήσου μας δια σπογγαλιείαν εις τα βορειοαφρικανικά παράλια.

Μ. ΣΚΑΡΟΣ

350 ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Προχθές την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το ισραηλινόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Άρτζα” με 350 Ισραηλινούς περιηγητάς, οι πλείστοι των οποίων ήσαν μέλη συνεταιριστικών κοινοτήτων. Οι εν λόγω περιηγηταί επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως εις μικρούς ομίλους, αρκετοί δε εξ αυτών εισήλθον εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού, όπου παρηκολούθησαν τελούμενον μυστήριον γάμου. Το “Άρτζα” απέπλευσεν εκ Ρόδου το απόγευμα, κατευθυνόμενον εις Ντουμπρόβνικ της Γιουγκοσλαβίας.

ΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η Γερμανική εφημερίς “Άμπντ Τσάιτουγκ”, εις ειδικόν δημοσίευμά της παρατηρεί ότι η Ρόδος είναι η νήσος της Ευτυχίας. Είναι γράφει, ένας ωραίος τόπος με απλούς ανθρώπους. Όταν γνωρίση κανείς την Ρόδον ζώντας ανάμεσα εις τους ανθρώπους και τους θρύλους, πίνοντας κρασί της, δεν ημπορεί παρά να ευχαριστήση τους θεούς. Είναι-καταλήγει-ένα πραγματικό θαύμα, που ομοιάζει με εξωτικόν πουλί που πετά πάνω απ’ τα γαλανά νερά.

ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ “ΜΠΟΣΤΟΝ” Κ.ΛΠ.
Σήμερον αποπλέουν εκ Ρόδου το αμερικανικόν καταδρομικόν “Μπόστον” και το σκάφος συνοδείας του, δι’ ανοικτήν θάλασσαν. Εξ άλλου προχθές το απόγευμα εις το Λιμεναρχείον Ρόδου, εδόθη δεξίωσις προς τιμήν των ανωτέρων αξιωματικών των ναυλοχούντων εις τα ροδιακά ύδατα Αμερικανικών σκαφών.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ:
Μεγάλην επιτυχίαν διεξήχθη εις την νήσον μας ο Έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού σταυρού. Ήδη συγκεντρούνται αι εισφοραί σχολείων και οργανώσεων και δεν ανεκοινώθη ακόμη το ύψος του συλλεγέντος ποσού. Πάντως ως τονίζεται το αποτέλεσμα είναι ανώτερον του περυσινού.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Κατά την πρόσφατον επίσκεψίν του εις Κάρπαθον ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνεχάρη τους κατοίκους της κοινότητος Ολύμπου δια την εργατικότητα και την απόδοσίν των εις το εκτελούμενον δια κυβερνητικών πιστώσεων έργον διανοίξεως της οδού Διαφανίου-Ολύμπου δια μέσον αποκρήμνων ορέων. Εξ άλλου, όταν αι εργάται εξέφρασαν ευχαριστίας, ο κ. Νομάρχης ετόνισεν ότι αύται ανήκουν εις ιδίους, οι οποίοι επέτυχον να διανοίξουν μίαν ωραίαν οδόν και εις τον Πρώτον Εργάτην της χώρας, τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάντοτε δια την εκτέλεσιν έργων εις την ύπαιθρον.

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ: Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος κ. Κονδυλιός, συντόμως θα αρχίση το έργον ανεγέρσεως τουριστικού ξενώνος, δυνάμεως 10 κλινών εις την νήσον μας, εις το οποίον θα απασχοληθούν οι οικοδόμοι της Μεγίστης. Εν τω μεταξύ άπαντα τα υπόλοιπα έργα εις την νήσον μας ευρίσκονται προς το τέλος των.

ΛΕΡΟΣ: Αναμένονται ενταύθα συντόμως 110 μαθηταί και μαθήτριαι εκ Κύπρου, υπότροφοι της Ελληνικής Κυβερνήσεως δια σπουδάς εις Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς Λέρου. Δια τους αναμενόμενους Κυπρίους νεαρούς ο Δήμος Λέρου ετοιμάζει θερμοτάτην υποδοχήν.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Δ.
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Κυριακήν θα λάβην χώραν Γενική Συνέλευσις του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ως ανεκοινώθη εις το νέον συμβούλιον θα κληθούν να μετάσχουν και αντιπρόσωποι των Γυμναστικών Συλλόγων της πόλεως Ρόδου.