Οι Συμιακοί ναυτικοί κέρδισαν την αγάπη των Ελλήνων πλοιάρχων

ΟΙ ΣΥΜΑΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Ως εγνώσθη ενταύθα, οι Συμαίοι ναυτικοί απέκτησαν καλήν φήμην μεταξύ του εφοπλιστικού κόσμου της Ελλάδος δια την εργατικότητα, την απόδοσιν και την φιλοτιμίαν των. Εις επιστολήν ληφθείσαν εις την νήσον μας εκ Πειραιώς, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι εις τα διάφορα πρακτορεία και γραφεία Ναυτικών Εταιρειών, έχουν φθάσει επιστολαί πλοιάρχων  ποντοπόρων σκαφών, δια των οποίων συνιστάται να προσλαμβάνωνται αμέσως οι ναυτικοί οι καταγόμενοι εκ Σύμης, διότι είναι ικανώτατοι δι’ εργασία εις τον Εμπορικόν Στόλον. Εξ άλλου, τονίζεται ότι εις τα ατμόπλοια μιας μόνον Ελληνικής Εταιρείας έχουν προσκληθή 170 ναυτικοί εκ Σύμης.

ΟΙ ΤΗΛΙΑΚΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΤΗΛΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις). Οι κάτοικοι Μεγάλου Χωρίου απεφάσισαν να εντείνουν τας προσπαθείας των, δια την αξιοποίησιν της πεδιάδος των, δια της δημιουργίας κήπων συμφώνως προς τας υποδείξεις των υπευθύνων της Αγροτικής Τραπέζης. Ο αναπληρωτής του Δημάρχου κ. Λογοθέτης ομιλήσας εις συγκέντρωσιν αγροτών ετόνισεν ότι «με την συμπαράστασιν της Κυβερνήσεως και του κ. Νομάρχου ο οποίος ευθύς εξ αρχής επέδειξε πατρικήν στοργήν, καθώς και με εντατικήν εργασίαν, είναι βέβαιον ότι πολύ σύντομα η Τήλος θα γίνη ένα από τα πλέον παραγωγικά νησιά της Δωδεκανήσου».

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ

Εις την Α’ Επιθεώρησιν Δημοτικών Σχολείων Ρόδου ελήφθησαν οι διορισμοί όλων των προσφάτως διορισθέντων δημοδιδασκάλων εις Δωδεκάνησον, ως και των εκτός της Δωδεκανήσου τοποθετηθέντων. Κατόπιν τούτου ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εις την Επιθεώρησιν δια να παραλάβουν τα έγγραφα διορισμού των.

ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ ΔΟΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΟΡΙΣΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, ευθύς ως ελήφθη το έγγραφον του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δια του οποίου ανηγγέλθη ότι απεφασίσθη η εκτέλεσις του Λιμενικού έργου Ρόδου, εδόθη εντολή εις τον συντάξαντα την εγκεκριμμένην ήδη προμελέτην του έργου πολιτικόν μηχανικόν κ. Βοΐλαν, να προβή ταχύτατα εις την σύνταξιν και αποστολήν της οριστικής μελέτης. Ταυτοχρόνως εζητήθη τηλεγραφικώς να καθορισθή και ο χρόνος διαρκείας των έργων μέχρι της αποπερατώσεως, ίνα βάσει του στοιχείου τούτου καταστή δυνατόν να ρυθμισθή αναλόγως η χορήγησις των διατιθεμένων ποσών.
Ως γνωστόν, το έργον θα αρχίση εντός του 1960.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
Χθες από της πρωΐας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνεχίζων τας περιοδείας του, επεσκέφθη τας κοινότητας Έμπωνας, Κρητηνίας, Φανών και Σορωνής όπου προήδρευσε συσκέψεων των κοινοτικών παραγόντων και εξήτασε διάφορα ζητήματα των κατοίκων.
Εξ άλλου ως ανεκοινώθη το Σάββατον ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή την Λίνδον την Κάλαθον, τα Μάσαρη, την Μαλώνα, την Αρχάγγελον και τ’ Αφάντου.