Φορολογία Ακινήτων: Αλλάζουν  αφορολόγητα, κλίμακες και συντελεστές

Αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια για αγορές, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές πρώτης κατοικίας, αλλαγές στα γενικά όρια απαλλαγής από τους φόρους δωρεών-κληρονομιών, τροποποιήσεις στις κλίμακες και μειώσεις στους συντελεστές υπολογισμού των φόρων στα ακίνητα σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2020.

Οι αλλαγές αυτές θα επέλθουν αμέσως μετά την αναμόρφωση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, η οποία ήδη έχει δρομολογηθεί.

Το σχέδιο για τις ριζικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων αποκαλύπτεται στο κείμενο του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2020, το οποίο υπεβλήθη πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις σελίδες 19-20 του -συντεταγμένου στην αγγλική γλώσσα - κειμένου αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι οι τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα επιτρέψουν τον καθορισμό δικαιότερων συντελεστών φορολογίας ακινήτων και κατωτάτων ορίων επιβολής φόρων (αφορολογήτων ορίων).

Οι κυριότερες αλλαγές θα αφορούν σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου για ται μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλαγή των κύριων συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, με διεύρυνση των χαμηλότερων κλιμακίων, αλλά και αύξηση του αφορολόγητου για το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.  Όπως είναι ήδη γνωστό, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις για τον καθορισμό των φορολογητέων αξιών τους. Στόχος είναι οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς.

Σήμερα, σε πολλές περιοχές της χώρας οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά στα οποία ανέρχονται οι πραγματικές τιμές τους. Συνεπώς, η υλοποίηση της απόφασης για προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς θα έχει ως συνέπεια οι αντικειμενικές φορολογητέες αξίες των ακινήτων να αυξηθούν σημαντικά σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Προκειμένου οι αυξήσεις των φορολογητέων αξιών των ακινήτων να μην οδηγήσουν σε υπέρμετρη άνοδο των φορολογικών επιβαρύνσεων για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, σχεδιάζονται παρεμβάσεις εξομάλυνσης σε όλες τις άλλες παραμέτρους υπολογισμού των τελικών επιβαρύνσεων επί των ακινήτων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν τη μορφή αυξήσεων σε υφιστάμενα αφορολόγητα όρια, τροποποιήσεων σε υφιστάμενα φορολογικά κλιμάκια και μειώσεων σε φορολογικούς συντελεστές.

Πηγή: money-money.gr