Αποφοιτούν 33 σπουδαστές της ΑΣΤΕΡ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ 33 ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ. - ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Σήμερον, την Κυριακήν και την Δευτέραν θα γίνουν εις το κτίριον της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου αι εξετάσεις απολυτήριοι και προαγωγικαί των σπουδαστών αυτής. Οι απερχόμενοι εκ της Σχολής εφέτος μαθηταί ανέρχονται εις 33.

Ως γνωστόν, μετά τας σπουδάς εις την Σχολήν, οι λαμβάνοντες πτυχίον, δύνανται να καταλάβουν αξιολόγους θέσεις εις ξενοδοχεία της χώρας. Εις τας εξετάσεις θα παρίσταται ως εγνώσθη και ο Γενικός Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ κ.ΚΟΝΤΗ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Διά πατριαρχικού γράμματος η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας εκφράζει την ευαρέσκειαν και τας ευχαριστίας της Μητρός Εκκλησίας και Αυτού του ιδίου εις τον Έφορον Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντήν διά το ζωηρόν και αμέριστον ενδιαφέρον το οποίον επέδειξεν, διά την αναστήλωσιν του εκ των τελευταίων σεισμών πολλαχώς βλαθέντος κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Πάτμου.

ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 20ΗΜΕΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ
Προς την Λιμενικήν Επιτροπήν Δωδεκανήσου εγνωστοποιήθη σήμερον τηλεγραφικώς παρά του πολιτικού μηχανικού κ. Βοΐλα, ότι η οριστική μελέτη των έργων διαρρυθμίσεως και επεκτάσεως του Εμπορικού λιμένος Ρόδου είναι έτοιμη και ότι απομένει μόνον η τακτοποίησις των τιμολογίων. Δια του ιδίου τηλεγραφήματος ο κ. Βοΐλας ανεκοίνωσεν ότι εντός 20ημέρου, η μελέτη, ολοκληρωμένη, θα έχη εκτυπωθή και θα υποβληθή προς την Λιμενικήν Επιτροπήν Δωδεκανήσου.

Κατόπιν τούτου αναμένεται ότι κατά τας αρχάς του 1960 το Λιμενικόν έργον Ρόδου θα αρχίση εκτελούμενον.
Εξ άλλου, απαντών εις σχετικάς ερωτήσεις εκπρόσωπος της Λιμενικής Επιτροπής ετόνισεν ότι θα εκτελεσθή οπωσδήποτε και το έτερον λιμενικόν έργον, του Μανδρακίου, ενώ διά το έργον ζεύξεως της ακτής “Κολωνάκι” μετά της νησίδος του Εμπορικού λιμένος θα ανασταλή πάσα ενέργεια.

ΠΕΝΘΗ
Με πολλήν λύπην ηκούσθη ενταύθα, ο εσχάτως εν Σαν-Ζοζέ της Καλλιφορνίας επισυμβάς εις ηλικίαν 60 ετών θάνατος του εκλεκτού συμπολίτου μας ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, από μακρού πάσχοντος εκ καρδιακού νοσήματος.

Νεώτατος είχε μεταναστεύσει εις Αμερικήν όπου ηυδοκίμησεν επιτυχών μετά μακράν υπηρεσίαν εις Τράπεζαν να συστήση ιδίαν Ασφαλιστικήν επιχείρησιν μαρτυρούσαν την προς αυτόν εμπιστοσύνην της Αμερικανικής κοινωνίας της πόλεως, εις την οποίαν είχε την έδραν του.

Φιλόπατρις εις το άκρον και φιλόστοργος δεν ελησμόνησε τας προς τους οικείους και τους γονείς υποχρεώσεις του, μεθ’ όλην δε την σοβαρότητα του νοσήματός του επεσκέφθη πέρυσι την πόλιν μας και απήλαυσε της χαράς να επανιδή την οικογένειαν της αδελφής του και τους παλαιούς φίλους και γνωρίμους του.

Καταλείπει σύζυγον και θυγατέρα εν Αμερική και αδελφήν και άλλους συγγενείς ενταύθα, προς τους οποίους διαβιβάζομεν τα θερμότατά μας συλλυπητήρια.
Ε.Κ.