Οι Νισύριοι διαμαρτύρονται για τις απολύσεις νέων παιδιών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” ΟΙ ΝΙΣΥΡΙΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τα δημοσιεύματα της “Προόδου” προεκάλεσαν  μεγαλυτέραν πτώχεια διά τα σπίτια μας

Ελάβαμεν και δημοσιεύομεν την ακόλουθον επιστολήν.

Αγαπητή “Ροδιακή”, οι υπογεγραμμένοι γονείς των εργαζομένων παραπονιόμαστε εντόνως, διά τα δημοσιεύματα της “Προόδου” τα οποία προεκάλεσαν την απόλυσιν των παιδιών μας.

Δεν νομίζομεν ημείς ότι το να μεταφέρουν δύο παιδιά μας ηλικίας 15-18 ετών ένα ζεμπιλάκι με 5 κιλά χώμα είναι κοπιαστική δουλειά. Αντιθέτως ημείς, χάρις εις το κέφι των παιδιών μας, εις τα τραγούδια των και εις την ταχύτητά των, παίρνομε θάρρος και ενθουσιασμόν και αποδίδομεν και ημείς περισσότερα.

Ουδείς δε δύναται να υποστηρίξη διά σοβαρών επιχειρημάτων ότι τα παιδιά, έστω και τραγουδώντας, δεν δουλεύουν και δεν αποδίδουν. Ας σημειωθεί δε ότι τα παιδιά μας δεν είναι ασθενή και θέλουν να βοηθούν την οικογένειά των.

Δι’ αυτά όλα, παρακαλούμεν τον κ. Νομάρχην, όπως δώση εντολήν διά την τακτοποίησιν των παιδιών μας, διότι απέδειξεν μέχρι σήμερον ότι γνωρίζει τι θα πή πτώχεια στο νησί μας.

Μετά τιμής
Δημήτριος Περουλής, Κώστας Τσίμπερλος, Προκ. Χαρτοφύλης, Αικατ. Λημνίου, Άννα Κυπραίου, Ασημ. Κετσέ, Βασ. Παντελής, Εμμ. Μισός, Μαρ. Βεζυρόγλου, Πλ. Πανερώτα, Ειρήνη Τσίμπερλου, Χρυσή Τσιμισύρη και Δημ. Χατζηνικολάου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΙΑΡΓΙΑ ΤΗΝ 28ΗΝ 
ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ - ΠΡΟΣΗΥΞΗΜΕΝΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου άπαντα τα εμπορικά και επαγγελματικά καταστήματα κατά την ημέραν της 28ης Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά από της 9ης π.μ. μέχρι της 13 μ.μ. Το άνοιγμα των καταστημάτων τούτων τας απογευματινάς ώρας της αυτής ημέρας επαφίεται εις την διάκρισιν των εργοδοτών.

Τα εν λόγω καταστήματα θα παρατείνουν το εσπερινόν κλείσιμον επί 1 1/2 ώραν την 30ην τρέχοντος.
Εξ άλλου δι’ ανακοινώσεως της Επιθεωρήσεως Εργασίας τα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά εργαστήρια δύνανται κατά την 28ην Οκτωβρίου να εργασθούν ελευθέρως εφ’ όσον εις το ημερομίσθιον των εργασθέντων προστεθή η προβλεπόμενη υπό του νόμου προσαύξησις 75%.

Αι επιχειρήσεις αι οποίαι θα παραμείνουν κλεισταί θα καταβάλουν εν απλούν ημερομίσθιον εις τους υπαλλήλους ή εργάτας των.

ΣΥΝΤΟΜΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Κατά πληροφορίας μας εκ Νισύρου ο Χαρτοφύλλης Ιωάννης ετών 67 εκ Πάλλων ενώ προσεπάθει να αναρριχηθή επί φορτηγού αυτοκινήτου,  κατέπεσε επί του καταστρώματος της οδού με αποτέλεσμα να υποστή εξάρθρωσιν της σπονδυλικής του στήλης. Η κατάστασίς του είναι σοβαρά.

- Αύριον την 10.30 πρωινήν παρουσία των Τοπικών Αρχών θα λάβη χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον η εορτή της Σημαίας εις την οποίαν θα μετάσχουν τα Σχολεία Ανωτέρας και Μέσης Εκπαιδεύσεως.

- Κατά την διάρκειαν της τελετής θα απονεμηθούν έπαινοι εις τους αριστεύσαντας μαθητάς της παρελθούσης σχολικής περιόδου.

- Αύριον ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή τας κοινότητας Κοσκινού, Καλυθιών, Παστίδας, Μαριτσών, Δαματριάς και Θολού, προς εξέτασιν ζητημάτων των κατοίκων.

Χθες το εσπέρας συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή και εξήτασε την πορείαν του θέματος του Εμπορ. Λιμένος και το ρέμα ολοκληρώσεως του λιμενοβραχίονος Καρπάθου.

- Προχθές ήρχισε λειτουργούν εις Σορωνήν Σχολείον Γεωργ.  Μηχανημάτων.

- Σήμερον η ομάς του “Φοίβου” Κρεμαστής θα δώση αγώνα προς την ομάδα του Λιμεναρχείου, εις Κρεμαστήν.

- Εις Λάρδον ήρχισε λειτουργούν Σχολείον Γεωργικής Τεχνικής, κατόπιν παρατηρηθείσης απροθυμίας εις Κατταβιάν όπου αρχικώς επρόκειτο να λειτουργήση.

- Εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας ερωτηθείς απήντησεν ότι η χθεσινή βροχή ήτο εξαιρετικώς ωφέλιμος διά τας καλλιεργείας.

- Σήμερον την εσπέραν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση τον Εσπερινόν εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν του Αγίου Δημητρίου.

Εξ άλλου σήμερον την εσπέραν ο Μητροπολίτης Μαραιώτιδος κ. Βαρνάβας θα τελέση εσπερινόν εις τον Ιερόν Ναόν της κοινότητος Σορωνής.