Οι Άγγλοι δεν θα πληρώσουν αποζημιώσεις στους κατοίκους του Καστελλορίζου

ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

Προσπαθούν να ξεφύγουν με τεχνάσματα


ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ: (Ιδ. ανταπόκρισις). Ο Δήμαρχος της νήσου μας κ. Κονδυλιός ανεχώρησεν εις Αθήνας διά την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Καστελλορίζου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κονδυλιός θα επιδιώξη την ανακοίνωσιν του ζητήματος των αποζημιώσεων που οφείλει η Βρεττανία προς τους Καστελλοριζιούς.

ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
Κατά σχετικάς πληροφορίας, ενώ αρχικώς ο Βρεττανός εις Αθήνας πρέσβυς είχε παραδεχθή ότι υφίσταται θέμα αποζημιώσεων, τώρα η Βρεττανική Κυβέρνησις προβάλει το επιχείρημα ότι δεν έχει ευθύνην διά τα γενόμενα κατά την διάρκειαν του πολέμου και προθυμοποιείται να καταβάλη αποζημιώσεις διά τας ζημίας επί Αγγλικής κατοχής, ήτοι από του 1945 και εντεύθεν και δι’ ολόκληρον την Δωδεκάνησον. Υπάρχει εξ άλλου πληροφορία, καθ’ ήν οι Άγγλοι επιδιώκουν το συμψηφισμόν των αποζημιώσεων, διά να μή πληρώσουν απολύτως τίποτε.

Εν τούτοις είναι γνωστόν ότι οι Άγγλοι κατά την διάρκειαν του πολέμου κατέκαυσαν το Καστελλόριζον και επί της βάσεως αυτής ο Δήμαρχος κ. Κονδυλιός θα επιδιώξη να προωθήση το ζήτημα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ανεχώρησε δι’ ανωτέρας σπουδάς, με υποτροφίαν του Ιταλικού Πανεπιστημίου ο Ιατρός Παναγής Παναγή, υιός του αγροτικού μας ιατρού Νικολάου Παναγή.

Τον συμπαθή νεαρόν επιστήμονα, συνοδεύουν αι ευχαί ολοκλήρου του λαού της Χάλκης εις ον έχαιρεν μεγάλης εκτιμήσεως και αγάπης διά το ήθος και την ευγενικιά του ψυχή.

Ο Δήμαρχος
Ν. Κολιαγράκης

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΟΥΗΔΟΙ
Χθές διά του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 55 Σουηδοί περιηγηταί οι οποίοι θα παραμείνουν ενταύθα επί Δωδεκαήμερον. Οι εν λόγω Σουηδοί είναι οι τελευταίοι που αφικνούνται εις Ρόδον ως γκρουπ. Κατά σχετικάς πληροφορίας θα αφικνούνται τον χειμώνα Σουηδοί μεμονωμένοι.

ΑΠΟ 90.000 ΔΡΑΧΜΑΣ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Ως ανεκοίνωσε το Τμήμα Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι στιγμής συνεκεντρώθησαν εις το υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης 90.000 δραχμαί, προϊόν του διενεργηθέντος εράνου εις Ρόδον και εις τας λοιπάς νήσους της Δωδεκανήσου. Τονίζεται σχετικώς ότι υπολείπονται ακόμη αι εισφοραί πολλών νήσων, Δήμων, κοινοτήτων και μεγάλων επιχειρήσεων.

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑ 75%
Το Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας δι’ εγγράφου του προς τον Σύνδεσμον Βιομηχάνων εγνώρισε ότι η 28η Οκτωβρίου έχει ορισθή δια Νομοθετικού Διατάγματος ως εξαιρέσιμος εορτή και οι κατ’ αυτήν εργαζόμενοι δικαιούνται του ημερομισθίου ηυξημένου κατά 75%.

Εξ άλλου υπό του Αρείου Πάγου, εγένετο νομολογιακώς παραδεκτόν ότι ως Κυριακή ή εξαιρέσιμος εορτή λογίζεται το χρονικόν διάστημα από του μεσονυκτίου του άγοντος προς τας ημέρας ταύτας μέχρι του επομένου μεσονυκτίου. Κατά ταύτα οι απασχολούμενοι εντός των ως άνω χρονικών ορίων μισθωτοί (ημερομίσθιοι ή επί μισθώ) δικαιούνται της προβλεπομένης αυξήσεως εξ 70% επί του ημερομισθίου ή του 1/25, των επί μισθ’ αμοιβομένων, των μηνιαίων αποδοχών του.

ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΑΣ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ
Το Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου δι’ εγγράφου του προς την Ένωσιν Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτροτεχνικών εγνώρισε ότι θα τιμωρούνται αυστηρώς οι εργοδόται οι οποίοι θα απασχολούν ηλεκτροτεχνίτας άνευ αδείας και βοηθούς άνευ αδείας.