Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΕΥΑΡ

Από τη ΔΕΥΑΡ ανακοινώθηκε ότι «οι καταναλωτές μπορούν να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέχρι 29.11.2019 (μέχρι 100 δόσεις), ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με το άρθρο 6 (ΦΕΚ 145 Α΄).

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, και να τύχουν απαλλαγής κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Συγκεκριμένα:
α) Εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), 
γ) από είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δ) από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και 
ε) από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια και ο οφειλέτες δεν έχει δικαίωμα επανένταξής του σε αυτή.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ενταχθούν αρχικά στη ρύθμιση.

Παρακαλούμε τους οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους διότι σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΥΑΡ θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διακόψει τις υπηρεσίες της.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410 45300».